Vodohospodárska výstavba ukončila na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo väčšinu prípravných prác potrebných pred začiatkom veľkej inovácie a modernizácie plavebných komôr

Vodné dielo Gabčíkovo, 18.09.2018

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), zrealizovala pred začiatkom stavebných prác na projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ prípravnú fázu. V záujme zvýšenia bezpečnosti plavby odstránila najväčšie nedostatky na ľavej plavebnej komore, ktorá bude v zmysle harmonogramu modernizovaná ako druhá v poradí.

„Vyhodnotili sme najvážnejšie defekty na ľavej plavebnej komore v Gabčíkove, ktoré bolo potrebné zasanovať, aby sme zaistili bezpečnosť a plynulosť plavby počas modernizácie, keďže z dôvodu inovácie  bude pravá plavebná komora 18 mesiacov mimo prevádzky. Plavbu bude v tomto čase zabezpečovať len ľavá plavebná komora, ktorú sme potrebovali na toto obdobie pripraviť,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera počas kontroly zrealizovaných prác v  plavebnej komore, do ktorej sa dnes dalo vstúpiť suchou nohou. V októbri 2018 plánuje VV, š. p., začať s jej napúšťaním.

V rámci prípravných prác boli okrem iného opravené regulačné uzávery vtokov a výtokov, zabezpečená bola výroba nového veľkého provizórneho hradenia horného a dolného zhlavia, výmena kotviacich bodov horného a dolného zhlavia, či výmena bočných a spodných opôr.

Kľúčovou podmienkou začiatku stavebných prác v rámci projektu „Inovácie a modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie, bude podpis zmluvy s generálnym dodávateľom prác. VV, š. p., očakáva, že so stavebnými prácami sa začne na jar 2019.

 

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks)“ je spolufinancovaný z II. výzvy Nástroja na prepájanie Európy (CEF Transport). Celkové náklady na projekt predstavujú 144 665 000 €, pričom 85 % pokryje európsky grant. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo po Dunaji, ktorý je súčasťou cesty medzinárodného významu TEN-T. K hlavným aktivitám projektu patrí najmä modernizácia horných a dolných vrát, inovácia systému plnenia a vypúšťania komôr, stabilizácia podložia, či vytvorenie expertného kontrolného systému.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“