VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, získala ocenenie za dlhoročný prínos pre vodné hospodárstvo na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle

Generálny riaditeľ Ing. Daniel Kvocera si prevzal pamätnú medailu Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

 

Počas jubilejnej konferencie vodohospodárov v priemysle, ktorá sa v termíne od 12. do 14. novembra 2018 konala vo Vyhniach, si odborníci zároveň pripomenuli aj 65. výročie založenia Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri tejto príležitosti prevzal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera celkovo dve ocenenia. Cenu za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle pre podnik VV, š. p., a pamätnú medailu katedry.

 

„Bolo pre mňa cťou, zúčastniť sa na tomto jubilejnom odbornom podujatí, ktoré každoročne prináša novinky z hľadiska legislatívy, nových technológií či hospodárneho nakladanie s vodami v priemyselných podnikoch. Je úctyhodné, že táto konferencia má svoje pevné miesto medzi odbornými podujatiam už od roku 1968. Symbolicky, v roku, keď si aj náš podnik pripomína 65 rokov od svojho založenia si zároveň rovnaké výročie pripomína aj Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, s ktorou máme podobne ako s ostatnými katedrami Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, veľmi úzku spoluprácu z hľadiska výchovy a vzdelávania vodohospodárov,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Daniel Kvocera s tým, že k efektívnejšej kooperácii prispelo v tomto roku aj podpísanie dodatku o spolupráci medzi VV, š. p., a Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Výsledkom čoho je zapájanie väčšieho množstva študentov do praxe.

 

50. konferencia vodohospodárov v priemysle sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.

Autor foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.