Vodohospodárska výstavba, š.p. sa zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorej nosnou témou bola bezpečnosť vodných stavieb so zameraním na prieskum, prevádzku a údržbu vodných stavieb

TKZ 2023 – XX. TECHNICAL DAM CONTROL INTERNATIONAL CONFERENCE

V dňoch 12. až 15.09.2023 sa v meste Chorzów v Poľsku konala medzinárodná konferencia XX. TECHNICAL DAM CONTROL INTERNATIONAL CONFERENCE, ktorej sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. Organizátorom konferencie boli Warsaw University of Technology, Institute of Meteorology and Water Management – national research institute, Silesian waterworks company, Polish Committee on Large Dams a Hydrotechnical Structure Division of committee on civil engineering and hydroengineering of the Polish Academy of Sciences.

Nosnou témou konferencie bola bezpečnosť vodných stavieb so zameraním na prieskum, prevádzku a údržbu vodných stavieb. Na konferencii bol prezentovaný aj príspevok autorov Bednárová, Škvarka, Miščík, Uhorščák, Mackovjak „The funkcion of the Veľká Domaša reservior in the context of observed climate changes“, ktorého spoluautormi sú zamestnanci štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA.

Súčasťou konferencie bola aj obhliadka vodnej stavby „Goczalkovice Reservoir“, ktorá bola vybudovaná v roku 1956. Hlavným účelom vodnej stavby je dodávka vody pre aglomeráciu Silesian, protipovodňová ochrana a nadlepšovanie prietoku v suchom období.

Na konferencii odzneli príspevky autorov z praxe a vedeckej obce z univerzít v Poľsku, Česku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajine, Švajčiarsku, Francúzsku, Kosove, Taliansku, Litve, Južnej Kórey, Kazachstanu a Japonska. Odborným prínosom boli aj diskusie vedené počas jednotlivých sekcií prednášok, ako aj neformálne diskusie a výmena skúseností so zahraničnými špecialistami vykonávajúcimi odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, je Slovenskej republike národnou autoritou pre bezpečnosť priehrad, hrádzí, vodných elektrární a odkalísk a vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad ako štátna poverená organizácia.