Slovensko a Maďarsko by do troch rokov mal prepojiť nový most ponad staré koryto Dunaja, k jeho realizácii prispeje z väčšej časti Európska únia

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ako hlavný partner projektu výstavby Mosta pre cyklistov a peších Dobrohošť – Dunakiliti už začala s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie.

Most pre cyklistov a peších prepojí slovenskú obec Dobrohošť s maďarskou obcou Dunakiliti. Vznikne tak cezhraničná infraštruktúra pre voľný pohyb osôb, či už dochádzajúcich za prácou alebo rekreáciou a voľnočasovými aktivitami. Most pre cyklistov a peších má zároveň prispieť k rozvoju turizmu. Hlavným partnerom projektu je podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej aj VV, š. p.), a maďarským partnerom je Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.). Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu 10 429 093, 21 Eur, pričom 85 % (8 864 729,23 Eur) pokryje grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG SK-HU. Zvyšných 15 % budú hradiť partneri projektu.

„Som veľmi rád, že projekt výstavby mosta je po niekoľkých rokoch prípravy, ako na slovenskej i maďarskej strane, na dobrej ceste k realizácii. Vďaka projektu sa zvýši napríklad aj potenciál „multi-modality“, čo znamená podporu a uľahčenie prechodu z automobilov k doprave s nulovými emisiami v cezhraničnej doprave. Verím, že okrem pracujúcich, bude aj obľúbeným miestom eko-turistov, keďže vďaka projektu dôjde k výstavbe infraštruktúry medzi úsekmi cyklotrasy Euro Velo 6 na Slovensku a v Maďarsku s napojením na dopravnú sieť TEN-T,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera.

Na príprave projektu sa podieľajú aj pohraničné obce Dobrohošť, Dunakiliti, Trnavský samosprávny kraj, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat či regionálna rozvojová agentúra Ister.

K očakávaným prínosom projektu výstavby Mosta pre cyklistov a peších Dobrohošť – Dunakiliti patrí napríklad aj skrátenie trvania dopravnej cesty a hraničného priechodu pre cyklistov a chodcov, rozvoj cestovného ruchu a s tým súvisiaci vznik nových pracovných miest, či posilnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce.

Žiadosť o nenávratné finančné  prostriedky z programu INTERREG SK – HU na projekt „Výstavba mosta pre cyklistov a peších Dobrohošť – Dunakiliti“ bola podaná v polovici februára 2018. Nadväzovala na projekt, v rámci ktorého bola vypracovaná projektová dokumentácia a zabezpečené stavebné povolenia na slovenskej a maďarskej strane. Rozhodnutie o schválení projektu bolo podniku VV, š. p., doručené v polovici júna 2018.

Verejné obstarávanie by malo v zmysle harmonogramu trvať do októbra 2019. VV, š. p., bude mať na starosti zabezpečenie výstavby hlavného mosta, mosta v inundácii a prístupových komunikácií zo strany obce Dobrohošť, maďarská strana výstavbu prístupovej cesty na most zo strany Dunakiliti a mosta v inundácii.

Hlavný most bude tvorený zavesenou trojpoľovou oceľovo-betónovou spriahnutou lávkou s dvomi pylónmi.

 

Celková dĺžka novej cyklocesty 2,5 km  (2515,61 m)
Dĺžka mosta spolu s inundačnými mostmi na slovenskom a maďarskom území 0,5 km (497,65 m)
Samotná dĺžka mosta cez Dunaj 0,25 km  (250,25 m)
Celková šírka mosta 4,9 m
Maximálne zaťaženie mosta 12 t
Maximálna výška premostenia nad hladinou 10 m
Umiestnenie mosta Dunaj rkm 1841,5