Ramenná sústava – Dobrohošť

UPOZORNENIE – ZVÝŠENÉ PRIETOKY V ĽAVOSTRANNEJ RAMENNEJ SÚSTAVE DUNAJA!

Na požiadavku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s pripravovaným Dodatkom č.2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G – N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

Úsek technicko-bezpečnostného dohľadu Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik pripravuje realizáciu špecializovaných meraní vibrácií konštrukcií Odberného objektu do ramennej sústavy v Dobrohošti, ktoré by mali byť realizované v roku 2021 počas jarnej simulovanej záplavy pri prietokoch 90 m3.s-1 a ak nebude z výsledkov týchto meraní zistené ohrozenie bezpečnosti týchto konštrukcií, tak budú realizované ďalšie merania vibrácií počas letnej simulovanej záplavy pri prietokoch od 90 do 120 m3.s-1 s jednorazovým krátkodobým postupným zvýšením prietoku z úrovne 90 m3.s-1 až na hodnotu 120 m3.s-1 v dvojhodinových krokoch.

Vzhľadom na to, že aktuálne platný Dodatok č. 1 k DMP, akt. XI. neumožňuje prietoky požadované ŠOP a plánovaným meraním vibrácií, Vodohospodárska výstavba, štátny podnik ako správca objektov SVD G-N požiadal príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Bratislava) o vydanie súhlasu na mimoriadnu manipuláciu v zmysle kapitoly C.5.1 DMP, akt. XI.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 31.3.2021 vydal súhlas na uskutočnenie mimoriadnej manipulácie.

 

Parametre navrhovaných manipulácií:

Jarná simulovaná záplava:

  • termín začatia: 8.4.2021
  • predpokladaný čas trvania: 34 dní
  • kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)
  • priebeh v súlade s návrhom Dodatku č. 2

 

Letná simulovaná záplava:

  • termín začatia: 21.5.2021
  • predpokladaný čas trvania: 15 dní
  • kulminačný prietok: 120 m3/s (1 deň), ostatný priebeh v súlade s návrhom Dodatku č. 2.

 

Plánovaný priebeh jarnej a letnej umelej záplavy ĽRS:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas jarnej umelej záplavy ĽRS:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas letnej umelej záplavy ĽRS:

Upozorňujeme na zvýšené prietoky a zároveň Vás žiadame, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!