Pripomíname si Svetový deň vody

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, si dnes pripomína Svetový deň vody. Tohtoročnou témou svetových osláv je „Ocenenie hodnoty vody“ (Valuing water). Pozornosť je upriamená na hodnotu vody, ktorá predstavuje oveľa viac ako jej cenu. Zároveň nám dnešný svetový deň pripomína, že voda má obrovský význam nie len pre naše životy, domácnosti, obživu, ale aj pre rozvoj spoločnosti, kultúru, zdravie, vzdelávanie, ekonomiku a ochranu nášho životného prostredia.

Ak sa vrátime do povojnového obdobia minulého storočia, toto obdobie na území dnešnej Slovenskej republiky prinieslo aj rozmach sídel, rozvoj priemyslu, energetiky a s tým súvisiacu nutnosť zásobenia obyvateľstva pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie použitej vody. Práve pre potreby komplexného riešenia celej vodohospodárskej problematiky, vrátane vysporiadania sa s povodňami, bola v roku 1953 založená odborná organizácia Vodohospodárske a rozvojové stredisko s cieľom prípravy a výstavby rozvojových investícií vo vodnom hospodárstve. Tu boli položené základy podniku, ktorý je dnes známy ako VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK. Podnik sa počas svojej existencie významnou mierou podieľal na vybudovaní kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, ale aj vodárenských nádrží na pitnú vodu, protipovodňových opatrení i väčšiny najvýznamnejších viacúčelových vodných stavieb na Slovensku. K jeho súčasným dôležitým činnostiam patrí okrem prevádzky Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina, zabezpečovania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, aj realizácia projektov a aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.

V ZÁUJME OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOSTATKU VODY V RAMENNEJ SÚSTAVE DUNAJA

Aby sme o vode len nerozprávali, ponúkame vám pri príležitosti Svetového dňa vody najnovšie video zábery zachytávajúce aktuálnu iniciatívu vodohospodárov v prospech efektívnej dotácie vody do vnútrozemskej delty Dunaja a zlepšenia prúdenia vody. Veríme, že vďaka dvom simulovaným záplavám, ktoré tento rok plánuje Vodohospodárska výstavba, š. p. realizovať podľa návrhu úpravy v Dočasnom manipulačnom poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros XI., už nebude príroda v tejto unikátnej oblasti strádať. Pred samotnými záplavami bolo potrebné sa spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., na tieto zvýšené prietoky a simulované záplavy pripraviť a vyčistiť priepusty a ich okolie od naplavenín a sedimentov.

Videá z čistenia si môžete pozrieť tu:

https://youtu.be/_8Calei3k6Q

https://youtu.be/zIs3Piq2qT8

https://youtu.be/uuYFv3_u550

Počas niekoľkých týždňov sa doposiaľ podarilo vyťažiť z toku, z priepustov a okolia prehrádzok celkovo 88 t rôznorodého odpadu, vrátane starých pneumatík či plastov, prírodných bariér a sedimentov. V čistení sa bude ešte v nasledujúcich dňoch pokračovať. Následne Vodohospodárska výstavba, š. p., odpad ekologicky zlikviduje.