Október a november v znamení konferencií a odborných podujatí

Počas októbra a novembra 2018 sme mali viacero príležitostí na prezentáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a projektu – DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.

Dňa 25. 10. 2018 sme boli s projektami na 36. medzinárodnom podujatí Priehradné dni, ktoré sa v termíne od 24. 10. do 25. 10. konalo v Bratislave.

Ten istý deň, teda 25. 10. 2018 v Bratislave sme zase odprezentovali vyššie spomínané európske projekty aj na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Projekty Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj boli zároveň neoddeliteľnou súčasťou odborného podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 65. výročia založenia podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vo štvrtok 8. 11. 2018 v Bratislave.

S projektami sme v pondelok 12. 11. 2018 boli aj na jednej z najstarších konferencií na Slovensku – 50. konferencii vodohospodárov v priemysle, ktorá sa v termíne od 12. do 14. 11. 2018 uskutočnila vo Vyhniach.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

October and November in the sign of conferences and professional events

We enjoyed numerous opportunities in October and November 2018 to present the Innovation and modernisation of the locks at the Gabčíkovo waterworks project and the DaReM project, rehabilitation measures on the Danube watercourse.

On 25 October 2018, we presented our projects on the second day of the 36th international Priehradné dni (Dam Days) event, held 24-25 October in Bratislava.

On the very same day, 25 October 2018, we once again presented these European Union-supported projects at Meetings between the leaders in the Slovak construction industry.

The Innovation and modernisation of the locks at the Gabčíkovo waterworks and the DaReM, rehabilitation measures on the Danube watercourse, projects were integral parts of a professional event held to commemorate the 65th anniversary of the establishment of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, held on Thursday, 8 November 2018 in Bratislava.

Once again, we took our projects on the road on 12 November 2018 to one of the oldest conferences in Slovakia, the 50th conference of industrial water managers, held in Vyhne 12-14 November 2018.

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“