Nehoda výletnej lode v prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo

Vodohospodárska výstavba, š.p.  (VV, š.p.) a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP, š.p.) zisťujú rozsah škôd po nehode plavidla v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo, s opravou poškodenej hrádze sa začne v utorok 13.9.2016. Sanácia bude ukončená v čo najkratšom čase.

 

Výletná loď plávajúca pod švajčiarskou vlajkou Anesha narazila do pravostrannej hrádze prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo v nedeľu 11.9.2016 o 4:10 hod. Udalosť, ktorá sa stala pri obci Vojka nad Dunajom v okrese Dunajská Streda, nahlásil jeden z kapitánov plavidla na vežu riadenia plavby v Gabčíkove.

Po odplávaní lode Anesha v nedeľu o 9:15 hod. potápač predbežne zistil rozsah poškodenia asfaltovo – betónového tesnenia prívodného kanála. Odborníci z SVP š.p. a VV š.p. odporučili zníženie hladiny Dunaja, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia bezpečnosti poškodenej hrádze a zároveň, aby mohol byť zistený celý rozsah škôd. V rámci monitoringu a technicko-bezpečnostného dohľadu sa začali vo zvýšenom rozsahu realizovať obhliadky vzdušného svahu, päty hrádze a priesakového kanála v lokalite poškodenia nielen počas dňa ale aj v nočných hodinách, kontrolovaná bola vo zvýšenej miere úroveň hladín pravostranného priesakového kanála na najbližšom vzdúvacom objekte a kontinuálne boli merané hladiny podzemných vôd vo vrtoch automatizovanými snímačmi. Dispečing VV š.p. v spolupráci s SVP š.p. znížil hladinu v prívodnom kanáli prepúšťaním  prietokov na VD Čunovo do starého koryta Dunaja a taktiež zvýšením prietokov cez turbíny na VD Gabčíkovo, pričom sa podarilo udržať dostatočné podmienky na plavbu po celom úseku Dunaja na území Slovenskej republiky.

SVP š.p. zabezpečuje čo najrýchlejšiu provizórnu opravu poškodenia hrádze. Počas realizácie prác bude potrebné pristúpiť k ďalšiemu zníženiu hladiny, podľa predpokladu na kótu 129,0 m n.m. na VD Čunovo. V záujme bezpečnosti plavby si sanačné práce vyžiadajú dočasné zastavenie plavby v zmysle vyhlášky Dopravného úradu SR. Generálny riaditeľ VV, š.p. Daniel Kvocera ubezpečil, že poškodená hrádza nepredstavuje žiadne riziko pre obyvateľov okolitých obcí a zároveň upozorňuje majiteľov hausbótov na možné riziko klesania plávajúcich obydlí na dno pri zníženej hladine.

Miesto nehody si v nedeľu obhliadol aj minister životného prostredia SR László Sólymos, minister rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek, generálny riaditeľ VV, š.p. Daniel Kvocera a ďalší zástupcovia štátneho podniku a rovnako aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.