Koordinačné stretnutie k projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo 2018

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej pôdy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom mítingu bolo informovanie o zmenách, ktoré nastali v roku 2018, o postupe aktivít vyplývajúcich z projektu, zhrnutie stavu aktivít a harmonogramu. Po hlavnej časti nasledovala diskusia.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

Coordination meeting for the Upgrade of Gabčíkovo locks project 2018

A coordination meeting for the Upgrade of Gabčíkovo locks project, co-funded by Connecting Europe Facility – CEF Transport – took place in Bratislava headquarters of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK on Thursday 29 November 2018. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic and Vodohospodárska výstavba, š. p. (VV, š. p.), representatives of the Transport Office of the Slovak Republic and academics from the Slovak University of Technology in Bratislava. The aim of the meeting was to provide information on changes that occurred in 2018 and on the progress of project activities and to summarize current state-of-play and timeline. The main part was followed by a discussion.

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“