DEŇ DUNAJA SME OSLÁVILI SPOLU SO ŽIAKMI INTERAKTÍVNYMI HRAMI

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami usporiadalo na Medzinárodný #deňDunaja široké množstvo vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy.

Na podujatí v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku sa viac ako 200 žiakov zoznámilo s vyzou veľkou, vtáčou ríšou na Dunaji či obojživelníkmi, pre ktoré je rieka domovom.

Počas dňa sa uskutočnilo mnoho environmentálnych aktivít spojených s výchovno-vzdelávacím programom a osvetou týkajúcej sa okrem iného aj vzniku mokradí. V rámci osvety projektu „Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ podporeného Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky si deti na stanovištiach štátnych podnikov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik mohli počas prednášok o mokradiach a živote v mokradnom ekosystéme vyrobiť svoju vlastnú mokraď aj so zvieratkami, ktoré v mokradiach žijú, vybagrovať Dunajské poklady a vymaľovať omaľovánky zvieratiek žijúcich v Dunajských mokradiach.

Počas osláv dňa Dunaja boli odovzdané ocenenia výhercom súťaže Dunajský majster umenia 2023, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR).

Ceny si prevzali žiaci základných a stredných škôl za svoje umelecké diela, vyhodnotené odbornou komisiou za najhodnotnejšie, v dvoch kategóriách: umelecké dielo a mapa. Po vyhlásení výsledkov súťaže malo približne 200 detí možnosť zúčastniť sa plavby loďou po Dunaji.

„Rieka Dunaj spája viac ako desať krajín. Tvorí unikátny vodný svet, ktorý musíme zachovať pre ďalšie generácie. Práve preto sme sa tento rok rozhodli osláviť Medzinárodný deň Dunaja prostredníctvom environmentálnej výchovy. Musíme spraviť maximum, aby dnešní mladí ľudia mali od svojich školských rokov rešpekt a úctu k nášmu vodnému dedičstvu,“ vyhlásila štátna tajomníčka Katarína Butkovská.