5 zaujímavých faktov o Vodnom diele Žilina

1. Vodné dielo Žilina vyrobilo za 25 rokov asi štyri terawatthodiny elektriny z obnoviteľného zdroja. Vodná elektráreň Žilina je navrhnutá pre prevádzku v energetických špičkách. Je určená pre poskytovanie sekundárnej regulácie výkonu, čím prispieva k stabilite dodávky elektriny v systéme.

2. Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik prevádzkuje vodné diela Gabčíkovo a Žilina. Unikátnosť Vodného diela Žilina spočíva v tom že je to to prvé vodné dielo na Slovensku, a to nielen na Váhu, pri ktorom sa dôsledky jeho vplyvov na životné prostredie posudzovali komplexne metódou EIA. V čase výstavby sa ešte len pripravoval zákon Národnej rady o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Všetky poznatky, ktoré sa nedali získať inak, ako v praxi, boli do zákona bezprostredne zakomponované. Výsledný vykonávací pokyn zodpovední overovali a dolaďovali práve na Vodnom diele Žilina.

3. Dôležitým javom, ktorý sa postavením Vodného diela eliminoval, je tvorba ľadových bariér, ktoré v minulosti spôsobovali zatápanie územia východného priemyselného pásma Žiliny. Zaujímavosťou je aj fakt, že pri budovaní Vodného diela bolo súčasne prehĺbené koryto Váhu až po zaústenie do priehrady Vodného diela Hričov tak, aby spĺňalo parametre pre plavbu lodí, a tým zapadlo do takmer sto rokov starej myšlienky splavniť rieku Váh od jej sútoku s Dunajom až po Žilinu.

4. Vodné dielo Žilina bolo pravdepodobne prvou vodnou stavbou na Slovensku, na ktorej bolo prekonanie prekážky na toku rieky riešené vybudovaním náhradného biokoridoru – vytvorenie umelej cesty pre migráciu rýb.

5. Výstavba Vodného diela Žilina zahŕňala aj sanáciu kontaminovaných podzemných vôd, likvidáciu 12 neriadených skládok odpadu. Od roku 2000 je dielo v majetku a správe Vodohospodárskej výstavby, ktorá prebrala prevádzku jeho vodohospodárskej aj energetickej časti.