Zoznam vodných stavieb

Untitled document

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverená vedením zoznamu kategorizovaných vodných stavieb.

Rozhodnutie o poverení štatneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohl'adu nad vodnými stavbami

V publikovanom zozname sú údaje, ktoré sú každý mesiac aktualizované. Pre verejnosť je prístupná časť zoznamu so základnými informáciami, celý zoznam je prístupný len orgánom štátnej vodnej správy. V zozname sa nachádzajú vodné stavby, ktoré boli zaradené do jednej zo štyroch kategórií z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu.

Prosíme všetkých návštevníkov tejto stránky, ak zistia v zozname chybné alebo neaktuálne údaje, aby nás o tom informovali. Taktiež môžu v zozname chýbať vodné stavby, ktoré podliehajú kategorizácii (vzdúvajú a zadržiavajú vodu, alebo môžu vzdúvať a zadržiavať vodu), no ich vlastníci alebo stavebníci nezabezpečili ich zaradenie do príslušnej kategórie (zaradenie do kategórie vykonáva MŽP SR na základe posudku štátnej organizácie poverenej výkonom dohľadu).

Register zakategorizovaných vodných stavieb

Register odkalísk

Zoznam vodných stavieb I. a II. kategórie, ktoré majú stanovenú hodnotu faktora rizika (FOB) väčšiu ako 270 bodov

Register zakategorizovaných vodných stavieb GIS

Vstup pre orgány štátnej vodnej správy

Vstup pre MŽP SR - prielomové vlny

 

Napíšte svoje pripomienky:

Meno kontaknej osoby*
Adresa
Pripomienky, komentár
E-mail*

Prosím potvrďte zápis zadaním písmen z obrázka.

Predchádzajúca stránka: TBD História  Nasledujúca stránka: Kontakty