Exkurzie

Untitled document

Postup pri podávaní žiadostí o exkurzie na vodných dielach v správe štátneho podniku Vodohospodárska Výstavba

Na Vodnom diele Gabčíkovo a Vodnom diele Žilina, ktoré sú spravované štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, podnik zaviedol nasledovné pokyny pri organizovaní exkurzií:

1. Žiadosti o exkurzie je nutné posielať oficiálnou formou poštou na adresu podniku prípadne mailom na adresu podatelna@vvb.sk , v kópií na barbora.bockova@vvb.sk,

2. V žiadosti žiadateľ musí uviesť nasledovné základné údaje :

- Meno a priezvisko žiadateľa,

- Ak je súkromná osoba, miesto bydliska, PSČ, štát, číslo telefónu, e-mail,

- Ak ide o organizáciu, názov organizácie, presnú adresu organizácie, PSČ, číslo   telefónu, e-mail.

- Dátum, čas a miesto ( VE Gabčíkovo, VE Žilina ) žiadanej exkurzie

K žiadosti musí byť priložený presný menný zoznam účastníkov exkurzie – meno a priezvisko, (menný zoznam je záväzný a nemenný), zoznam musí obsahovať aj trvalé pobyty účastníkov exkurzie a štát.

3. Žiadosti o exkurzie musia byť zaslané minimálne v 30-dňovom predstihu

4. Každá žiadosť o exkurziu bude podnikom vyhodnotená a žiadateľ bude oficiálne informovaný o súhlasnom, resp. nesúhlasnom stanovisku podniku do 15 pracovných dní.

5. Počet účastníkov exkurzie je minimálne 10 osôb, maximálne 60 osôb v jednej skupine

6. Exkurzia trvá cca 1 hodinu, odborný výklad je v slovenskom jazyku, na požiadanie aj v maďarskom – iba na VE Gabčíkovo. Ak žiadateľ požaduje v inom jazyku na vlastné náklady musí zabezpečiť tlmočníka.

7. Exkurzie sa vykonávajú len v pracovných dňoch t.j. v pondelok až v piatok od 8:00 do 14:00 hod, piatok do 12,00.

 

 

Predchádzajúca stránka: Kompa Vojka-Kyselica  Nasledujúca stránka: Hydroconsult