Prebieha jarná umelá záplava dunajských ramien

V týchto dňoch prebieha jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia. Deje sa tak na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR).

Záplava sa uskutočňuje od 26. marca a potrvá 34 dní.

Umelá záplava dunajských ramien je bežnou aktivitou, ktorá je zároveň súčasťou boja proti klimatickej kríze. Taktiež je jedným zo spôsobov, ako chrániť dunajské lužné lesy a mokrade.

Vďaka umelo zvýšenému prietoku a manipulácii na jednotlivých prehrádzkach, sa voda dostane na miesta, ktoré by bez nej neprežili. Záplavy pomáhajú chrániť vzácne vtáky, ryby, obojživelníky ale napríklad aj kráľa dunajských luhov – orliaka morského. Zaplavovanie brehov je zároveň veľkolepé divadlo.

Na opakujúce sa záplavy sú naviazané napríklad aj reprodukčné cykly viacerých druhov rýb a suchozemských zvierat.