Vodné dielo Žilina oslavuje 25. výročie od svojho spustenia do prevádzky

V máji oslávilo Vodné dielo Žilina, ktoré je najmladším vodným dielom na Váhu svoje 25. výročie. Spoločnosť Vodohospodárska výstavba si pripomenula na slávnostnom gala večeri prínosy Vodného diela a ocenila kolegov, za prínos pri výstavbe a prevádzke Vodného diela Žilina.

 

Vodné dielo Žilina začali stavať v roku 1994 a do komerčnej prevádzky ho uviedli v roku 1998. Unikátny projekt bol v čase vybudovania 19. vodným dielom na rieke Váh. Vodné dielo patrí medzi obľúbené a vyhľadávané lokality nielen pre Žilinčanov v každom ročnom období. Obyvatelia mesta a okolitých obcí ho totiž považujú za ideálny priestor pre šport a rekreáciu. Jeho využitie je však ďaleko širšie, ako by si mnohí mysleli. Vodná stavba bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia postavená s cieľom využitia energetického potenciálu rieky Váh a ochrany životov a majetku. Vodnú nádrž s dĺžkou až sedem kilometrov, ktorej súčasťou je elektráreň, uviedli do prevádzky na prelome rokov 1997 a 1998. Vtedy sa prvýkrát roztočili dve turbíny so ženskými menami Katarína a Barbora vážiace desiatky ton. Už viac ako 25 rokov sa denne točia rýchlosťou približne 150-krát za minútu a vďaka nim sa vyrába nemalé množstvo elektrickej energie. „Dovolím si povedať, že Vodné dielo Žilina je súčasne hydroenergetickým rovnako aj ekologickým dielom. Jeho unikátnosť spočíva v tom že je to to prvé vodné dielo na Slovensku, a to nielen na Váhu, pri ktorom sa dôsledky jeho vplyvov na životné prostredie posudzovali komplexne metódou EIA. V čase výstavby sa ešte len pripravoval zákon Národnej rady o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Všetky poznatky, ktoré sa nedali získať inak, ako v praxi, boli do zákona bezprostredne zakomponované. Výsledný vykonávací pokyn zodpovední overovali a dolaďovali práve na Vodnom diele Žilina. Spolupráca vodohospodárov, stavbárov i odborníkov na ochranu životného prostredia tak dostala základ, na ktorom sa stavia dodnes“, vysvetľuje Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ Vodohospodárska výstavba, š.p.

 


Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ Vodohospodárska Výstavba, š.p.
Foto: Peter Frolo

Funkčná protipovodňová ochrana obyvateľov

Ak by sme mali spomenúť príklad, ktorý dokumentuje význam a prínos Vodného diela Žilina vráťme sa v čase. Viacerí z nás si pamätajú roky 2001 a 2010, keď sa prietoky rieky Váh oproti svojmu priemeru zvýšili viac ako desaťnásobne. 1 200 metrov kubických za sekundu je hodnota, pri ktorej dochádza k vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity. Vďaka funkčnej protipovodňovej ochrane obyvatelia Žiliny a priľahlého okolia nezaznamenali v spomínaných rokoch žiadne ohrozenie a prietoky rieky Váh boli Vodným dielom Žilina bezpečne prevedené. Dôležitým javom, ktorý sa postavením Vodného diela eliminoval, je tvorba ľadových bariér, ktoré v minulosti spôsobovali zatápanie územia východného priemyselného pásma Žiliny. Zaujímavosťou je aj fakt, že pri budovaní Vodného diela bolo súčasne prehĺbené koryto Váhu až po zaústenie do priehrady Vodného diela Hričov tak, aby spĺňalo parametre pre plavbu lodí, a tým zapadlo do takmer sto rokov starej myšlienky splavniť rieku Váh od jej sútoku s Dunajom až po Žilinu.

Vodné živočíchy môžu bezpečne migrovať po rieke Váh vďaka biokoridoru

Vodné dielo Žilina bolo pravdepodobne prvou vodnou stavbou na Slovensku, na ktorej bolo prekonanie prekážky na toku rieky riešené vybudovaním náhradného biokoridoru – vytvorenie umelej cesty pre migráciu rýb. „Biokoridor je vybudovaný ako meandrujúci tok s vytvorenými prahmi a úpravami podľa požiadaviek rybárov v dĺžke takmer 9 kilometrov. Počas 25 rokov si biokoridor žil svojím životom a je možné konštatovať, že tým bol prirodzene vytvorený ďalší biotop ako súčasť Vodného diela Žilina“, dopĺňa generálny riaditeľ Ing. Vladimír Kollár.

 


Vodohospodárska výstavba, š.p.

Štyri terawatthodiny elektriny z obnoviteľného zdroja za 25 rokov

Vodné dielo bolo v správnom čase na správnom mieste, keď využilo vhodnú finančnú konšteláciu, ktorá sa naskytla. Úver na jeho výstavbu bol zabezpečený súbežne s financovaním Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. O vznik žilinského diela sa postarali spojením síl štyri subjekty: Vodohospodárska výstavba, Váhostav, Slovenské elektrárne a štátny podnik Povodie Váhu. Od zahájenia výstavby v októbri 1994 po funkčné skúšky prvého generátora v decembri 1997 uplynulo len 38 mesiacov. Výstavba zahŕňala aj sanáciu kontaminovaných podzemných vôd, likvidáciu 12 neriadených skládok odpadu. Od roku 2000 je dielo v majetku a správe Vodohospodárskej výstavby, ktorá prebrala prevádzku jeho vodohospodárskej aj energetickej časti. Dielo vyrobilo za 25 rokov asi štyri terawatthodiny elektriny z obnoviteľného zdroja. Vodná elektráreň Žilina je navrhnutá pre prevádzku v energetických špičkách. Je určená pre poskytovanie sekundárnej regulácie výkonu, čím prispieva k stabilite dodávky elektriny v systéme. V súčasnosti sa na technológiách vodnej elektrárne a hydrotechnických častiach diela sa prejavuje morálne a technické opotrebenie. Preto Vodohospodárska výstavba začala s parciálnymi investíciami do obnovy technológie. Napríklad do rekonštrukcie chladiaceho systému turbogenerátora, regulátorov turbínči elektrických ochrán. V najbližších rokoch však bude treba vykonať komplexnú obnovu výrobných zariadení diela.

 


Peter Frolo

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je takmer 70 rokov jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Spoločnosť úspešne prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj Vodné dielo Žilina na rieke Váh. Vďaka tomu patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v Strednej Európe. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, ktorej cieľom je odborne, zodpovedne a transparentne riadiť činnosti vo vodnom hospodárstve, rešpektujúc pri tom zásady ochrany životného prostredia a princípy trvalej udržateľnosti pre budúce generácie, ako aj pre prosperitu spoločnosti. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik radí medzi najefektívnejšie európske spoločnosti vo svojom odvetví.

 

Článok HNonline.sk