Odborné diskusie VV pre zamestnancov

Generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Vladimír Kollár inicioval vznik odborných diskusií pre zamestnancov. Ich cieľom je oboznámiť kolegov s pripravovanými a práve realizovanými projektami. Zároveň majú zamestnanci príležitosť v rámci diskusnej platformy prispieť svojimi znalosťami a odbornosťou aj z iných oblastí ku kreovaniu projektov. Prvou témou diskusie bolo „odstraňovanie environmentálnych záťaží“, na ktorom VV participuje s Ministerstvom životného prostredia SR. Aktuálne experti z úseku technicko-bezpečnostného dohľadu posudzujú pre Sekciu geológie a prírodných zdrojov MŽP SR projekty geologických úloh. Teda prieskumu, sanácie environmentálnej záťaže a posanačného monitoringu, ktoré vypracovali zhotovitelia geologických prác. Zvlášť sa VV aktuálne venuje aj problematike Gudrónových jám v Predajnej, ktoré sú nielen envirozáťažou, ale sú z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu zapísané aj v zozname kategorizovaných vodných stavieb III. kategórie ako Odkalisko Dubová.

„Diskusné fórum VV“ je po „Raňajkách s generálnym riaditeľom“ v poradí druhá platforma pre zamestnancov, ktorou nové vedenie VV zapája kolegov zo všetkých úsekov do dôležitých tém, ktoré podnik aktuálne rieši.