VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vyhlasuje nový medzinárodný tender na Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy a zároveň hľadá trvalé riešenie verejnej dopravy pre obyvateľov dotknutých obcí

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), vyhlasuje novú medzinárodnú súťaž na Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica. Zmluva so spoločnosťou Ponton City a. s. zanikne, v prípade nadobudnutia účinnosti novej zmluvy s úspešným uchádzačom pripraveného verejného obstarávania alebo v prípade realizácie náhradného technického riešenia prepravy obyvateľov obcí, dotknutých výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Spoločnosť Ponton City a. s., sa zaviazala, že si v takomto prípade nebude uplatňovať nároky na náhradu škody, zmluvnú pokutu, či iné finančné alebo nefinančné plnenie. „K vyhláseniu novej verejnej súťaže pristupujeme aj vzhľadom na vznikajúcu novú dopravnú situáciu na Žitnom ostrove a hľadáme nové technické riešenie, ktoré by malo trvalý charakter a nebolo by závislé od poveternostných podmienok,“ vysvetlil generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera, pričom základné piliere podmienok verejného obstarávania prerokoval aj so starostami obcí Vojka nad Dunajom, Kyselica, Dobrohošť, Bodíky, Horný Bar a Rohovce.

Daniel Kvocera zdôraznil, že v súčasnosti sa pracuje na zlepšení fungovania využívania prednostných práv jazdy na kompe a od verejného obstarávania očakáva hlavne zníženie nákladov s lepšími službami: „Dobu uzatvorenia zmluvy skracujeme z 15 rokov na 5 rokov, a teda bude možné po piatich rokoch vypísať nové verejné obstarávanie. Zároveň podčiarkujem, že zabezpečiť prevádzku kompy je VV, š. p., povinná počas celej životnosti vodného diela, nielen na 5 alebo 15 rokov. Od nového verejného obstarávania si sľubujeme aj ďalšie ekonomické výhody, ide napríklad o cenu za pohotovosť, ktorá bude priamo zahrnutá v cene za cyklus, ako aj vypustenie  tzv. palivovej doložky. Teda vysúťažená cena bude pevná a nebude sa meniť v závislosti od cien za pohonné hmoty“.

Štátny podnik prezentoval na stretnutí so starostami predmetných obcí, aj možnosti nového technického riešenia. „Ide o možnosť využitia takzvaných tunelov pre dopravnú trasu, teda dvoch z piatich priepustov pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo v kilometri 4,0,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera. V súčasnosti sa spracováva štúdia uskutočniteľnosti, pričom práce na tejto štúdii koordinuje aj samotný autor myšlienky a vodohospodár s viac ako 40-ročnými skúsenosťami, Ján Stoličný. Výsledky štúdie realizovateľnosti majú odporúčací charakter a určia, akým spôsobom sa bude v projekte postupovať ďalej – hovorí Marián Kováčik zo spoločnosti Basler a Hofmann Slovakia s. r. o., ktorá štúdiu vypracováva: „Cieľom je preveriť, či je možné, z technického alebo legislatívneho hľadiska, prepojiť cestu druhej triedy II/506, ktorá sa nachádza na ľavej strane prívodného kanála s cestou tretej triedy III/1421, ktorá je na pravej strane. Riešenie by bolo trvalé. Našou úlohou je preveriť súlady s územnoplánovacími dokumentáciami jednotlivých obcí, VÚC, súlady a zhody so slovenskými technickými normami a platnými predpismi. Následne, na základe už vypracovanej štúdie budeme žiadať orgány štátnej správy a samospráv o záverečné stanoviská. Všetky inštitúcie, vrátane zástupcov hasičského zboru, s ktorými sme zatiaľ predbežne rokovali, sú tomuto technickému riešeniu naklonení a z ich strany už padli aj prvé odporúčania.“ VV, š. p., ešte nemá k dispozícií definitívne závery štúdie.