Vodohospodári pripravili vhodné podmienky pre hniezdenie ohrozenej brehule hnedej

Vodohospodárska výstavba, š. p., v rámci Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish zabezpečila obnovu kolmých riečnych brehov na rieke Morava v dĺžke cca 100 m. Práce realizoval Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Dunaja, Správa povodia Moravy Malacky, v koordinácii so zamestnancami VV, š. p., Štátnou ochranou prírody SR, správou CHKO Záhorie a Bratislavským regionálnym ochranárskym združení. Revitalizácia na brehovej línii toku vytvára podmienky pre možnosť obnovy hniezdisk vtákov, hlavne brehule hnedej. Prvé páry brehúl budeme očakávať začiatkom apríla.