Dva štátne podniky rezortu životného prostredia sa púšťajú do revitalizácie mokradí

Dobrú správu prinášajú symbolicky pri príležitosti Svetového dňa vody

Podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, sa podarilo získať grant z Nórskeho finančného mechanizmu na realizáciu projektu, ktorý napomôže zlepšiť stav mokradí a obnoviť prirodzené biotopy mokradí lužných lesov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. V praxi sa tento cieľ dosiahne prebudovaním dvoch línií prehrádzok v ramennom systéme, čo zabezpečí zvýšenie dynamiky prúdenia vody v dotknutom území. Tieto opatrenia zároveň prispejú aj k lepšej distribúcii vody do mokradí, ktoré zastávajú z pohľadu meniacej sa klímy nezastupiteľné úlohy.

The aim of the project je zlepšenie stavu a obnova prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ramennej sústave Dunaja v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena. Prebudovaním dotknutých línií G a H na vyššie prietoky sa umožní vyššia dynamika prúdenia ako aj potrebná dynamika zmien hladiny v danom území, čo bude mať vplyv na zlepšenie stavu existujúceho ekosystému mokradí. Projektové územie patrí do zoznamu  Ramsarských  lokalít  – Ramsarská  lokalita  Dunajské luhy.

The projectImprovement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube Riverhas received a grant from Norway in the amount of € 429 244. The project is co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of EUR 75 749.

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, požiadal v marci 2021 o projektový grant z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) a predložil žiadosť o projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt  „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04). Žiadosť o projekt bola na základe odporúčania výberovej komisie pre program SK-Klíma dňa 26.10.2021 Rozhodnutím ministra životného prostredia SR schválená. Projektovú zmluvu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky uzavrel podnik VV dňa 21.2.2022.

 

Číslo projektu ACC04P06

Project Title: Improvement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube River

Programme Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)

Grant Recipient VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Project partners SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Start of implementation 22.02.2022

Project duration 30.04.2024

Location Trnava region, Dunajská Streda district, SR

Celkové oprávnené výdavky: 531 571 EUR

 

The Norwegian grants represent Norway's contribution to a green, competitive, and inclusive Europe. Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing economic and social disparities and to strengthening mutual relations with the beneficiary countries in Central and Eastern Europe and the Baltic Sea Region.

Norway cooperates closely with the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. Together with other donors, Norway has provided EUR 3.3 billion through grant schemes between 1994 and 2014.

Norwegian grants are funded exclusively by Norway and are available in countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, Norwegian grants amount to EUR 1.25 billion. The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness,

#2 Social inclusion, youth employment and poverty eradication,

#3 Environment, energy, climate change and low carbon economy,

#4 Culture, civil society, good governance, and fundamental rights,

#5 Justice and Home Affairs.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

To find out more about programmes and projects funded by Norwegian grants in Slovakia, please visit www.norwaygrants.sk www.norwaygrants.sk.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“