Ramenná sústava – Dobrohošť

Dňa 23.5.2018 od 4:00 hod. sa začína plánovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšením prietoku cez odberný objekt Dobrohošť.

­  – dĺžka trvania:                30 dní (do 22.6.2018)

­  – maximálny prietok:        70 m3/s (východiskový stav: 33 m3/s)

Záplava sa uskutočňuje na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu viacerých biotopov európskeho významu.

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte dispečerské pracovisko na tel. č. 0918 937 797 alebo na e-mailovej adrese drpp@vvb.sk .