Ramenná sústava – Dobrohošť

UPOZORNENIE!

Na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu viacerých biotopov európskeho významu sa uskutoční simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI, kap. C.1.7.11.1.

Hlavné parametre:

  • začiatok záplavy: 15.5.2020
  • dĺžka trvania: 33 dní (do 17.6.2020)
  • max. prietok: 90 m3/s (2 dni)
  • rýchlosť zvýšenia prietoku: 2 x denne po 10 m3/s
  • rýchlosť zníženia prietoku: 1 x denne po 10 m3/s

Tab. 1 Harmonogram manipulácií na odbernom objekte Dobrohošť

Dátum Čas Prietok (m3/s)
Začiatočný stav 33
15.5.2020 4:00 40
16:00 50
16.5.2020 4:00 60
18.5.2020 4:00 70
16:00 80
19.5.2020 4:00 90
20.5.2020 16:00 80
21.5.2020 16:00 70
22.5.2020 15:00 60
15.6.2020 4:00 50
16.6.2020 4:00 40
17.6.2020 4:00 33

Obr. 1 Plánovaný priebeh prietokov do ramennej sústavy cez odberný objekt Dobrohošť

Oproti predchádzajúcim rokom sa bude manipulovať aj s otvormi na jednotlivých líniách. Na každej prehrádzke zostane iba jeden otvorený priepust, preto pozemky nad prehrádzkou C môžu byť miestami zatopené do výšky 1 m, nad prehrádzkou E do 10 cm.

Obr. 2 Ľavostranná ramenná sústava – situácia