Vodohospodárska výstavba, š. p., zabezpečuje jarno-letné simulované záplavy v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja

Cieľom simulovaných záplav je dosiahnutie zlepšenia stavu prírodného prostredia v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja aj vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé úhrny zrážok. Aktuálne zvýšené prietoky schválil Okresný úrad Bratislava na žiadosť Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy, koncom minulého týždňa. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., a Výskumným ústavom vodného hospodárstva, bude viac vody do ramennej sústavy prepúšťať od 15. mája do 17. júna 2020.

Poverený generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. David Hlubocký považuje realizáciu umelých záplav za dôležitú súčasť činností spojených s prevádzkou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

„V inundačnom území Dunaja sú tieto záplavy významné pre prirodzenú obnovu a udržanie priaznivého stavu lužných lesov, ekosystémov a biotopov s európskym významom,“ povedal poverený generálny riaditeľ Ing. David Hlubocký s tým, že VV, š. p., minimálne dva dni pred samotným začiatkom manipulácie s hladinami, zabezpečí varovanie organizácií a osôb, ktoré sa pohybujú v ramennej sústave, vrátane priľahlých obcí Dobrohošť, Bodíky, Vojka nad Dunajom, Šul’any, Baka, Gabčíkovo.

Aby bol dosiahnutý optimálny efekt záplavy, manipulovať sa bude v ramennej sústave aj s prehrádzkami. Maximálny kulminačný prietok od 70 do 90 m3.s ·1 bude trvať 4 dni, zvýšené prietoky od 30 do 60 m3.s ·1 celkovo do polovice júna.

Manipulácia s vodou v ramennej sústave sa riadi platným manipulačným poriadkom „Dočasný manipulačný poriadok pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI“.

Fotografia z umelých záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja v júni 2018.

Dotovanie ramennej sústavy vodou cez nápustný objekt v Dobrohošti realizovala VV, š. p., aj v roku 2019.