Pre súdny spor z minulosti prišiel štátny podnik Vodohospodárska Výstavba o viac ako 10,5 milióna Eur.

Bratislava –  25.8.2014

Štátny podnik, ktorý stojí za výstavbou najväčšieho vodného diela v strednej Európe, musel pre dlhoročný súdny spor zaplatiť v exekúcii viac ako 10,5 milióna eur. Príčinou je zmluva bývalého vedenia podniku z roku 2005 o odpredaji nekvalitných štrkov z oblasti vodného diela Gabčíkovo a následný súdny spor z roku 2008. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z decembra 2013 potvrdil pohľadávku žalujúcej strany voči VV š.p., ktorá podala návrh na exekúciu. Vodohospodárska výstavba, š.p. následne podala dovolanie na Najvyšší súd a žiadala o odklad exekúcie. Podnik dnes súčasne podáva trestné oznámenie za uzavretie nevýhodnej zmluvy, ktoré smeruje k bývalému generálnemu riaditeľovi.

Komplikovaný spor z minulosti pre zmluvu z roku 2005 trvá už 6 rokov. Počas tohto obdobia sa niekoľkokrát zmenili subjekty na strane žalobcov, ktoré si vzniknutú pohľadávku navzájom postupovali.  Na začiatku sporu stála na strane žalobcu spoločnosť M.PM Servis, s.r.o., ktorá vyhrala výberové konanie na odber netriedených zahlinených štrkov z oblasti Vodného diela Gabčíkovo.

Zmluvou z februára 2005 sa táto spoločnosť zaviazala k odberu daného materiálu, ktorý ďalej predávala firme BENTRANS, s.r.o.  O rok neskôr však firma M.PM Servis, s.r.o. reklamovala u VV, š.p. kvalitu odobraných štrkov a v roku 2007 si nárokovala náhradu škody vo výške 186 000 000,- Sk (vyše 6 171 000,- Eur). Žalobca tvrdí, že bývalé vedenie podniku pritom muselo už pri podpise zmluvy vedieť, že predáva podradný štrk, ktorý nespĺňa deklarovanú kvalitu.

Následne spoločnosť M.PM Servis, s.r.o., v roku 2008, podala žalobu na VV, š.p. Spoločnosť M.PM Servis, s.r.o., ktorá iniciovala celý spor postúpila svoje pohľadávky na spoločnosť LONGSTAND INVEST LLC. Tá  na základe rozsudku Krajského súdu v Bratislave podala návrh na vykonanie exekúcie. Podniku boli už od júna zablokované finančné prostriedky na účte v celkovej výške  viac ako 10 500 000,- Eur. Z toho takmer  5 000 000, – Eur predstavuje úrok.

Vodohospodárska výstavba, š.p. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave podala v marci 2014 dovolanie spolu so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia a zároveň v apríli 2014 podala odvolanie voči uzneseniu o trovách konania. Podnik urobil všetky právne kroky k tomu, aby zabránil strate majetku.

Podnik je momentálne v exekučnom konaní. Zo zablokovaného účtu mu exekútor v piatok 22.8.2014 odpísal vyše 10,5 mil. Eur. VV, š.p. preto podáva trestné oznámenie pre vzniknutú škodu. Nejde pritom o prvé trestné oznámenie smerujúce k bývalému  generálnemu riaditeľovi VV, š.p. V období, keď stál na čele podniku došlo k podpisu viacerých zmlúv, ktoré boli v konečnom dôsledku pre podnik nevýhodné. V mnohých prípadoch sa zistila aj manipulácia počas verejného obstarávania, ktoré predchádzalo podpísaniu týchto zmlúv.

Nie je preto prekvapujúce, že vyššie uvedený spor vznikol na základe zmluvy, ktorú podpisovalo rovnaké vedenie ako  zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo, podľa ktorej tretina tržieb z predaja elektrickej energie patrí Slovenským elektrárňam, čo ročne predstavuje 35 mil. Eur. Z obdobia privatizácie Slovenských elektrární nás teda dobehla ďalšia nevýhodná zmluva.

VV, š.p. je podnik, ktorý postavil Vodné dielo Gabčíkovo a spláca za jeho výstavbu úvery. Finančné prostriedky, ktoré takto nevýhodne musí odovzdávať iným subjektom sú výraznou stratou ako pre podnik, tak aj pre štát.