Denník SME v článku o výstavbe múra v blízkosti vodného diela Gabčíkovo účelovo zavádza.

Denník SME v článkoch pod názvom „Gabčíkovo má čínsky múrik“ a „Vodohospodári majú peňazí dosť“  v dnešnom vydaní (3.10.2014) čitateľov účelovo zavádzal a  použil len časť faktov, ktoré mal k dispozícii. Pokúsil sa vytvoriť dojem, že podnik Vodohospodárska Výstavba š.p. investuje finančné prostriedky do zbytočných opatrení, čo nie je pravda. Denník sa opieral aj o svoj starší článok z marca, pre ktorý musel neskôr zverejniť tri opravy. VV š.p. bude žiadať denník o nápravu aj v tomto prípade.

   Autor článku nespresnil, hoci informácie mal k dispozícii, že v zákazke za necelých 1 300 000 Eur, nebola len asfaltobetónová cesta a múrik, ale aj navýšenie hrádze a jej dobudovanie v mieste kde chýbala a spevnenie koruny hrádze asfaltom.

Päť kilometrový úsek od elektrárne po obec Sap bol posledným úsekom zo 100 km hrádzí okolo vodného diela Gabčíkovo, ktorý doteraz nemal dobudovanú hrádzu v súlade so stavebným povolením.  Na základe požiadaviek Technicko-bezpečnostného dozoru, ktorý má dohľad nad stavbou, podnik musel zabrániť vstupu nepovolených vozidiel na hrádzu, pretože dochádzalo ku poškodzovaniu hrádze a monitorovacích zariadení.

Celkové náklady na dostavbu hrádze v dĺžke 5,3 km (dostavba začala ešte za bývalého vedenia podniku) sú 3,6 miliónov eur. Hrádza je súčasťou Vodného diela Gabčíkovo, a teda spadá pod objekt s mimoriadnym  hospodárskym významom, riadi sa špeciálnym zákonom a bezpečnostnými pravidlami. Zábery na webovej stránke denníka SME, jasne ukazujú, že na hrádzi sa nachádzali aj vozidlá bez oprávnenia vjazdu a je tu podozrenie, že aj samotný redaktor, sa žiaľ podieľa na porušovaní zákonov. Na objekte hrádze bolo totiž jasne uvedené, že na objekt s mimoriadnym hospodárskym významom smú vstúpiť vozidlami len jeho správcovia, teda len autá SVP, š.p. a VV, š.p. Práve z dôvodu takýchto porušení vstupu na hrádzu, musí byť hrádza kontrolovaná bezpečnostnou službou.

Podľa autora článku má múrik slúžiť ako ochrana proti rybárom. Avšak Slovenský rybársky zväz nemá s touto stavbou zásadný problém. Podľa jeho ichtyológa pre Bratislavskú oblasť, tento vstup zabraňuje nezákonnému odlovu rýb z odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo, ktorý prebieha už aj v organizovaných skupinách, kde dochádza k nezákonnému odlovu jeseterovítých rýb a ostatných druhov. Po kolaudácii stavby budú vytvorené záchytné miesta na parkovanie pre rybárov a bude možné zloženie člnu na vodnú plochu pre legálny lov rýb. Osoby, ktoré budú chcieť na hrádzu vstúpiť za účelom lovu rýb si pošlú žiadosť na VV, š.p. o povolenie vstupu. Tak bude umožnený kontrolovaný vstup aj pre rybárov.

Navýšenie, dobudovanie a spevnenie hrádze asfaltobetónovou cestou bolo obstarané riadnou elektronickou aukciou v zmysle zákona o obstarávaní. Elektronickej aukcie sa zúčastnili traja uchádzači. Na realizáciu zákazky bol vybraný uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Obstarávanie pre podnik VV, š.p. robí externá firma Process management s.r.o. Vzhľadom na výšku zákazky  nie je podľa zákona o verejnom obstarávaní pri takejto sume potrebné zverejňovanie tendra vo vestníkoch. Do výberového konania sa oslovia uchádzači, ktorí spĺňajú všetky predpoklady na realizáciu zákazky, pričom pri výbere sa dbá na čo najlepší pomer kvality a ceny za zrealizovanie predmetu obstarávania

Autor článku uvádza, že zverejnená zmluva je začiernená. Začierňovanie citlivých údajov vo zverejňovaných zmluvách nám však ukladá zákon. Podľa platného zákona, musia pracovníci VV, š.p. pred zverejnením zmluvy začierniť citlivé údaje a robia tak v zmysle zákona sa prihliadnutím na fakt, že ide o zmluvy týkajúce sa objektov s mimoriadnym hospodárskym významom.

Aktuálny článok sa  odvoláva na marcový článok „Za SMER-u čistenie Gabčíkova zdraželo“, o kosení a údržbe zelene na vodnom diele. Paradoxom je, že za mylné a zavádzajúce informácie v tomto článku sa denník SME ospravedlnil a následne zverejnil tri opravy predmetnej reportáže.

Vodohospodárska výstavba š.p., je presvedčená, že článok je nepresný, účelovo vytŕha fakty z kontextu a poškodzuje dobré meno podniku. Preto bude žiadať o jeho opravu a zvažuje ďalšie právne kroky.