• Project Title: Improvement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube River
  • Číslo projektu ACC04P06
  • Programme Climate Change Mitigation and Adaptation (SK-Climate)
  • Grant Recipient VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  • Project partners SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  • Start of implementation 22.02.2022
  • Project duration 30.04.2024
  • Location Trnava region, Dunajská Streda district, SR
  • Total eligible expenditure 531 571 €

The projectImprovement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube Riverhas received a grant from Norway in the amount of € 429 244. The project is co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of EUR 75 749.

  • To find out more about programmes and projects funded by Norwegian grants in Slovakia, please visit www.norwaygrants.sk norwaygrants.sk
  • „Projekt sa realizuje v rámci programu SK-Klíma. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu SK-Klíma je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na minzp.sk/eea/.“

 

Projekt, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu a obnova prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ramennej sústave Dunaja na území Trnavského kraja, v okrese Dunajská Streda.

Projekt je zameraný na zlepšenie stavu vybraných mokradí ľavostrannej ramennej sústavy rieky Dunaj v zmysle výsledkov štúdie „Obnova prietočnosti a pozdÍžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania“ vypracovanej Výskumným ústavom vodného hospodárstva v 01/2018 v rámci projektu UFE 14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (ďalej len štúdia VÚVH) a predmetom riešenia budú 2 konkrétne línie prehrádzok G a H.

Podľa výsledkov štúdie VÚVH sa prostredníctvom aktivít projektu dosiahne zvýšenie dynamiky prúdenia v dotknutom území.

To bude zabezpečené prebudovaním dotknutých línií prehrádzok G a H na vyššie prietoky. Prebudovanie zároveň umožní aj zvýšenie potrebnej dynamiky zmien hladiny v danom území a tým sa zlepší stav existujúceho ekosystému mokradí. Okrem toho realizácia aktivít projektu prispeje k optimalizácii vodnej hladiny a distribúcii vody vybranej časti dunajského ramenného systému; k celkovej obnove a zlepšeniu vodného režimu vo vybraných narušených lokalitách mokradí; k zlepšeniu  podmienok pre dotáciu podzemných vôd v lokalitách dotknutých mokradí. A v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia o význame ekosystému mokradí v kontexte zmeny klímy.

Konkrétne, aktivity projektu zahŕňajú realizáciu stavebných úprav a iných technických opatrení.  Výsledkom po ich realizácii bude   obnova priečnej spojitosti mokradí a inundácií  s povrchovým  tokom. Technické  opatrenia prispejú k zadržiavaniu vody na území mokrade a tiež k obnove infiltračnej kapacity územia mokrade pre dopÍňanie zásob podzemnej vody.

Dôležitou aktivitou projektu bude samotná rekonštrukcia jestvujúcich línií prehrádzok G a H, počas ktorej sa zvýši  úroveň brodu prehrádzok na potrebnú kótu  a vytvoria sa nové priepusty v uvedených líniách, ktoré budú schopné previesť plánovaný prietok potrebný na zabezpečenie požadovanej dynamiky prúdenia v území.

V rámci rekonštrukcie je plánované na líniách G a H osadenie ovládateľného hradenia, ktorým bude možné regulovať prietok cez línie a zároveň sa dosiahne požadovaná dynamika prúdenia vody a zmien hladín v danom území.

Súčasťou technického riešenia bude aj realizácia osobitných lokálnych (laterálnych a obtokových) vodných koridorov pre umožnenie prietočného zásobovania mokradného systému a prístupu po vode k informačným a náučným bodom. Tieto podmienky sú, samozrejme, konzultované so správcom chráneného územia, ktorým je CHKO Dunajské Luhy.

Prečistením obnovených úsekov ramenných systémov bude zabezpečené zlepšenie dotácie podzemných vôd v oblasti obnovovaných mokradí.

Projekt nezabúda ani na potenciálne požiadavky Asociácie bratislavských vodáckych klubov.

Všetky úpravy tak zabezpečia zlepšené pomery prúdenia vody v tomto úseku ramennej sústavy, čo prospeje existujúcim biotopom a umožní obnovenie mokradí v dotknutom úseku.

Dôležitou aktivitou v rámci projektu je aj realizácia osvetovej kampane na zvýšenie povedomia o význame mokradí  a dôležitosti ich ochrany. Bude orientovaná nielen na laickú verejnosť ale aj na relevantné dotknuté subjekty ako sú Lesy SR či lokálne obce.

Projektové územie  sa nachádza v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja, v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena a je ohraničené líniami prehrádzok G a H. Uvedené územie je súčasťou územia NATURA 2000 a je aj súčasťou územia európskeho významu (ďalej len „ÚEV“) SKUEV 0090 Dunajské luhy. Medzi odporúčané manažmentové opatrenia SKUEV 0090 Dunajské luhy patria napr.  opatrenia  na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody), simulácia inundačných procesov, revitalizácia tokov, obnova prívodných kanálov, mŕtvych ramien za účelom zavodnenia mokraďových biotopov a pod. Aktivity projektu pomôžu tieto definované manažmentové opatrenia v budúcnosti plniť.

Projektové  územie patrí do zoznamu  Ramsarských  lokalít  – Ramsarská  lokalita  Dunajské luhy.

To find out more about programmes and projects funded by Norwegian grants in Slovakia, please visit www.norwaygrants.sk

www.norwaygrants.sk

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Aktualizácia: Termín predkladanie ponúk predĺžený do 5.9.2023  10:00

Dňa 08.08.2023 bolo v rámci projektu „ Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“  vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia prehrádzok G1 a H1 – realizácia stavebných úprav – I. Etapa“.

 

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 155/2023 – 08.08.2023 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 25.08.2023 10:00.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/615393?cHash=0173d25176e44ed852fcd77eff95e47a

Súťažné dokumenty sú dostupné na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3324979?cHash=fc536bf551bb46ef5de358cb8f104732

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní dostupná na:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8080278/