• Názov projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj
  • Číslo projektu ACC04P06
  • Program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
  • Prijímateľ grantu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  • Partneri projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  • Začiatok realizácie 22.02.2022
  • Trvanie projektu 30.04.2024
  • Miesto realizácie Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, SR
  • Celkové oprávnené výdavky 531 571 €

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  požiadal v marci 2021 o projektový grant z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) a predložil žiadosť o projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt  „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04). Žiadosť o projekt bola na základe odporúčania výberovej komisie pre program SK-Klíma dňa 26.10.2021 Rozhodnutím ministra životného prostredia SR schválená.

Cieľom projektu je zlepšenie stavu a obnova prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v oblasti ramennej sústavy Dunaja v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena. Prebudovaním dotknutých línií G a H na vyššie prietoky bude umožnená zvýšená dynamika prúdenia ako aj potrebná dynamika zmien hladiny v danom území čo bude mať vplyv na zlepšenie stavu existujúceho ekosystému mokradí. Projektové  územie patrí do zoznamu  Ramsarských  lokalít  – Ramsarská  lokalita  Dunajské luhy.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencie schopnosť,

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby,

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo,

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva,

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.