Najviac certifikovaných odborníkov dohliadajúcich na bezpečnosť vodných stavieb na Slovensku pracuje vo Vodohospodárskej výstavbe

Štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA  (VV, š. p.) sa môže pochváliť najvyšším počtom odborne spôsobilých osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) nad vodnými stavbami u nás. Krátko pred záverom roka 2016 sa rady odborníkov ešte rozšírili a z rúk generálneho riaditeľa VV, š. p., Ing. Daniela Kvoceru si ďalší šiesti zamestnanci prebrali osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré boli vydané Ministerstvom životného prostredia SR. „Keď porovnáme počty odborne spôsobilých osôb v iných profesiách, odborníkov v oblasti bezpečnosti vodných stavieb je niekoľkonásobne menej. Okrem toho, že to znamená väčšiu zodpovednosť a viac práce, dodáva im to aj určitú výnimočnosť. Naši zamestnanci aj získaním tohto osvedčenia dokázali, že nestrácajú chuť sa ďalej vzdelávať a prispievať k budovaniu dobrého mena podniku,“ konštatoval generálny riaditeľ podniku Ing. Daniel Kvocera.

V súčasnosti zamestnanci VV, š. p., tvoria vyše polovicu všetkých odborníkov dohliadajúcich na bezpečnosť vodných stavieb. Z celkového počtu 45, pracuje vo VV, š. p., 25 odborne spôsobilých osôb pre výkon TBD.

Skúšky uchádzačov o odbornú spôsobilosť sa uskutočnili v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR 24. 11. 2016. Členov skúšobnej komisie menoval minister životného prostredia László Sólymos a komisii predsedal generálny riaditeľ rezortnej Sekcie vôd Ing. Vladimír Novák. Členmi komisie boli, napríklad prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. z Katedry geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave, technicko-prevádzkový riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Ing. Pavel Virág a riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu VV, š. p., Ing. Andrej Kasana, PhD. Splnením prísnych kritérií (okrem iného bolo podmienkou aj príslušné vzdelanie a päťročná prax) a úspešným absolvovaním skúšky sa na Slovensku celkovo zvýšil počet odborníkov o sedem (zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovej adrese http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=evidencia-osvedceni).

„Odborne spôsobilé osoby pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu sú odborníkmi pre bezpečnosť priehrad, odkalísk, hatí, hrádzí a vodných elektrární. V závislosti od výšky potenciálnych škôd vzniknutých pri prípadnej havárii, ich zaraďujeme do niektorej zo štyroch kategórií. V súčasnosti je na území Slovenskej republiky približne 1000 kategorizovaných vodných stavieb,“ vysvetlil riaditeľ úseku TBD Kasana s tým, že kompletný zoznam je možné nájsť na internetovej stránke podniku (http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=katalog-stavieb-2).