Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., a veľvyslanec Nórskeho kráľovstva symbolicky odštartovali realizáciu projektu na obnovu mokradí v ramennej sústave Dunaja

Mokrade v lokalite Dunajských luhov čaká veľká obnova. Prinesie ju projekt „Improvement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube River“. Participuje na ňom  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), ako hlavný partner projektu, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP), ako partner projektu a Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma. Vodohospodári na obnovu mokradí získali grant z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 429 244 EUR, pričom projekt je spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR vo výške 15 %.

Realizácia environmentálnej aktivity bola symbolicky odštartovaná na slávnostnom zahájení projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v SR J. E. Terje Theodora Nervika, Vladimíra Kollára, generálneho riaditeľa VV a riaditeľa Povodia Dunaja z SVP Ladislava Glindu.

 

Projekt výrazne napomôže k zlepšeniu stavu mokradí v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena a k obnove prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Realizácia opatrení zároveň prispeje k zlepšeniu vodného režimu v ramenách, čím dôjde k vytvoreniu vhodných podmienok pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Technické opatrenia budú mať pozitívny vplyv aj na zadržiavanie vody na území mokradí. Zároveň sa obnoví infiltračná kapacita územia, čo bude mať zase priamy dopad na dopĺňanie zásob podzemných vôd v záujmovej lokalite.

Dôležitou aktivitou projektu je rekonštrukcia existujúcich línií prehrádzok G a H  a vytvorenie nových priepustov, ktoré budú schopné previesť plánovaný prietok zabezpečujúci požadovanú dynamiku prúdenia vody v danom území.

„Spoločným úsilím k a green,competitive, and inclusive Európe“