V období pretrvávajúceho sucha zlepšujeme stav prírody v lokalitách európskeho významu Ľavostrannou ramennou sústavou Dunaja prúdi voda

Do polovice júna bude v ľavostrannej ramennej sústave prúdiť zvýšené množstvo vody. Simulovaná záplava a zvýšené prietoky v čase pretrvávajúceho sucha pomôžu zachovať priaznivý stav druhov rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu. Lokalita s lužnými lesmi a mokraďami je známa výskytom vzácnych druhov vtákov, rozmanitých rýb, mäkkýšov či obojživelníkov. Svoje hniezda v nej má aj kráľ dunajského lužného lesa – orliak morský.

 

Súčasťou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je ľavostranná ramenná sústava Dunaja, ktorá sa nachádza na území Slovenska a pravostranná sústava dunajských ramien na maďarskej strane. Na našom území je ramenná sústava ohraničená pôvodným korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo. Voda do nej prúdi cez Odberný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť. V súčasnosti vo zvýšenej miere. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, totiž spolu s rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR zabezpečuje jarno-letné simulované záplavy.

Podľa ministra životného prostredia SR Jána Budaja je kinetická energia zvýšených prietokov dôležitým faktorom pre zabezpečenie priaznivého stavu dunajských lužných ekosystémov.

„Lokalita ramennej sústavy a Dunajských luhov je jedinečná svojimi biotopmi i druhovým zložením. Aj napriek tomu, že samotná ramenná sústava sa oproti tej pôvodnej zachovala iba sčasti, patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. Je potrebné, aby sme tieto dunajské prírodné hodnoty chránili a dynamika v ramenách bola pravidelne zabezpečená,“ povedal minister životného prostredia SR Ján Budaj.

V rámci súčasných jarno-letných zvýšených prietokov sa manipuluje v ramennej sústave aj s prehrádzkami. Cieľom je dosiahnutie optimálneho stavu záplavy. Zvýšené prietoky približne 60 m3/s potrvajú celkovo 30 dní.

„Počas plánovanej odstávky Malej vodnej elektrárne Dobrohošť sme zároveň mohli zvýšiť prietok na 90 m3/s. Vďaka tomuto prietoku i manipuláciou s hradením na prehrádzkach zabezpečíme, že sa voda dostane aj do ťažšie prístupných častí ramennej sústavy. V čase, keď na celom území Slovenska pociťujeme dôsledky klimatickej zmeny i nedostatok zrážok, sú tieto zvýšené prietoky pre dunajskú prírodu zásadné,“ vysvetlil poverený generálny riaditeľ VV, š. p., David Hlubocký.

V ľavostrannej ramennej sústave môžete nájsť významné vŕbovo-topol’ové lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové lesy i prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín. Bohatá je aj fauna – od rôznorodých druhov rýb, ako napríklad hlaváč bieloplutvý, holeň dravý, hrebenačka vysoká, hlavátka podunajská, plotica lesklá, cez európsky významného obojživelníka – mloka dunajského, hraboša severského panónskeho, vydru riečnu, až po volavku striebristú, bociana čierneho, rybárika riečneho a v neposlednom rade orliaka morského, ktorý obýva predovšetkým morské pobrežia.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, zabezpečuje súčasné zvýšené prietoky do ľavostrannej ramennej sústavy od 15. mája do 17. júna 2020. Jarno-letné simulované záplavy sú realizované v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (aktualizácia IX.) a v zmysle pokynu Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie.