Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je v pôsobnosti kancelárie generálneho riaditeľa VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej len „podnik“).


Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

1. ústne, a to v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 09.00 do 15.00 hod., piatok od 9,00 hod. do 13,00 hod.; telefonicky na čísle: +421 906 31 1111 alebo osobne, v Kancelárii generálneho riaditeľa;

2. faxom na číslo: +421 906 31 10 11;

3. elektronicky na adresu: info@vvb.sk;

4. písomne na adresu:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Kancelária generálneho riaditeľa

P. O. Box 45

Karloveská 2

842 04 Bratislava

5. iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
1.) ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
2.) kto žiadosť podáva, a to v rozsahu:
a) ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
b) ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,
3.) ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
4.) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií v súlade s ustanovením § 21  ods. 1 a 2 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií je zverejnený webovej stránke podniku: www.vvb.sk .

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní and o 15 pracovných dní,  ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Predĺženie lehoty podnik oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak podnik  nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak podnik, ako povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne najneskôr do troch dní osobe ktorá ju založila  (Ministerstvo životného prostredia SR,  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava), podnet na vydanie rozhodnutia  podľa  § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií.

Ak nie je v zákone  o slobode informácií ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Zákon č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.