Podanie oznámenia

Podanie oznámenia v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Oznámenie

  Týka sa uvedenia skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 • Kvalifikované oznámenie

  Je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. Každé oznámenie musí obsahovať meno a priezvisko, adresu oznamovateľa, dátum podania oznámenia, obsah oznámenia, vlastnoručný podpis oznamovateľa.

 • Oddelenie vnútornej kontroly

  Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe podniku, ktorou je Oddelenie vnútornej kontroly a posudzuje sa vždy podľa jeho obsahu.

 • Zachovanie mlčanlivosti

  Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 • Oznámenie možno podať elektronicky

  Oznámenie možno podať elektronicky 24 hodín denne prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: oznameniepsc@vvb.sk, alebo formou elektronického formulára prístupného na intranetovej stránke podniku.

 • Ostatné spôsoby podania oznámení

  Ostatné spôsoby podania oznámení v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti sú upravené v smernici SM 7/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorá je zverejnená v dokumentoch súvisiacich s Protikorupčným programom podniku.

Sprístupňovanie informácií

Poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podanie oznámenia v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti formulár

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Dokumenty

Protikorupčný program podniku