Koordinačné stretnutie k projektu DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj

Hlavným cieľom koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 v Bratislave bolo predstavenie hlavných cieľov a míľnikov projektu, informovanie o postupe aktivít  vyplývajúcich z projektu, zhrnutie stavu aktivít a harmonogramu. Okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sa na stretnutí zúčastnili aj zástupcovia z Dopravného úradu SR a akademickej pôdy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

Coordination meeting for the „DaReM project – Danube Rehabilitation Measures“

The main aim of the coordination meeting which took place on 29 November 2018 in Bratislava was to present of main objectives and milestones of the project, to provide information on the progress of project activities and to summarize current state-of-play of activities and timeline. Apart from representatives of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic and VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, the meeting was attended by representatives of the Transport Office of the Slovak Republic and academics from the Slovak University of Technology in Bratislava.

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“