ZÚČASTNILI SME SA VÝZNAMNÝCH DISKUSIÍ O PRIEHRADÁCH, ELEKTRÁRŇACH A ODKALISKÁCH VO ŠVÉDSKU

Rokovaní sa zúčastnilo viac ako 100 členských štátov s rozvinutým vodným hospodárstvom a priehradným staviteľstvom, Slovensko zastupovali špecialisti Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik pod vedením generálneho riaditeľa Vladimír Kollár.

Rokovania 91. Výročného stretnutia Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (The 91st ICOLD Annual Meeting) v Gothenburgu vo Švédsku sa uskutočnili 11. až 15 júna. Výročného zasadnutia sa zúčastňujú zástupcovia vlastníkov a prevádzkovateľov vodných stavieb ako aj organizácií vykonávajúcich technicko-bezpečnostný dohľad a špecializované merania (v roku 2023 to bolo viac ako 1200 účastníkov), preto je vhodnou platformou nielen na odborné prezentácie, ale aj neformálne diskusie a výmenu skúseností, ktoré zamestnanci VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK využijú pri svojej ďalšej práci. ICOLD 2023 vyvíja svoju odbornú činnosť v rámci priehradného staviteľstva, ktorou je predovšetkým vypracovávanie metodických, vysoko špecializovaných, odborných publikácií a príručiek v oblasti prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky priehrad, hrádzí a odkalísk, prostredníctvom systému technických výborov.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, postavila na našom území takmer všetky významné priehrady, hate, vážsku kaskádu a pod., zároveň ako správca Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina, no je aj národnou autoritou pre bezpečnosť vodných stavieb ako štátna organizácia poverená výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. Preto naši špecialisti majú svoje nezastupiteľné miesto na takýchto medzinárodných stretnutiach.