Začína sa jarná simulovaná záplava v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja

Novinkou bude letná záplava od druhej polovice mája

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), pripravila na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky jarnú a letnú simulovanú záplavu v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie stavu prírodného prostredia. Jarné zvýšené prietoky a záplavy v unikátnej vnútrozemskej delte Dunaja sa začínajú od 8. apríla 2021 a potrvajú 34 dní. Prietok vody cez odberný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť bude na úrovni do 90 m3/s. Po krátkej prestávke sa od 21. mája 2021 začne s realizáciou letnej simulovanej záplavy, ktorá bude trvať do 4. júna 2021. Prietok môže dosiahnuť až 120 m3/s. Dve simulované záplavy v priebehu jedného roka budú vodohospodári realizovať prvý raz.

„Zmena nastane v tomto roku aj v realizácii bežných prítokov do ramennej sústavy, ktoré budú čo najvernejšie kopírovať vodné stavy Dunaja. Zároveň budeme počas záplav manipulovať s prehrádzkami, aby sme vodu rozdistribuovali aj do vzdialenejších oblastí od hlavných ramien,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v spolupráci s VV, š. p., v uplynulých týždňoch odstraňovali z ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja bariéry a naplaveniny. Cieľom bolo zlepšenie prúdenia vody a príprava na jarnú simulovanú záplavu. Z okolia prehrádzok, z toku a z vnútra priepustov vyťažili vodohospodári približne 150 ton materiálu, ktorý VV, š. p., ekologicky zlikviduje.

Kvôli novému nastaveniu simulovaných záplav bola potrebná aktualizácia Manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros XI. VV, š. p., sa na príprave nového dodatku podieľala spolu s Bratislavským regionálnych ochranárskym združením, ktoré v minulom roku spustilo petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja. Na znení aktualizácie, ktorá umožní efektívnejšie dotovanie ramennej sústavy, spolupracoval napríklad aj Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Aktuálne o zmene rozhoduje Okresný úrad v Bratislave.

Počas jarnej simulovanej záplavy bude VV, š. p., pri maximálnych prietokoch (90 m3/s) realizovať aj špecializované merania vibrácií konštrukcií Odberného objektu v Dobrohošti. Ich účelom je preveriť možnosť prepúšťania v budúcnosti aj vyšších prietokov bez ohrozenia bezpečnosti konštrukcií. Ďalšie merania vibrácií sú naplánované aj počas letných záplav pri prietokoch od 90 do 120 m3/s.