VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, nemá v kompetencii sledovanie prípadného znečisťovania životného prostredia a výsledky technicko-bezpečnostného dohľadu nie je možné zamieňať s hodnotením vplyvu prevádzky odkaliska na životné prostredie

Týmto si podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), dovoľuje reagovať na medializované informácie ohľadom odkaliska v Poši, nad ktorým podnik VV, š. p., vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad:

 

„VV, š. p., vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, vrátane vodnej stavby Odkalisko POŠA, ako štátna poverená organizácia. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku, najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody (v prípade odkalísk vzdúvaných a zadržiavaných kalov). VV, š. p., vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad tak, aby bol vlastník vodnej stavby a aj príslušný orgán štátnej vodnej správy včas informovaný o odporúčaniach, ktorých realizácia má zabrániť prípadnej havárii vodnej stavby a uvoľneniu vzdúvanej a zadržiavanej vody (v prípade odkalísk vzdúvaných a zadržiavaných kalov) a ohrozeniu nižšie ležiaceho územia.

VV, š. p., nemá v kompetencii sledovanie potenciálneho znečisťovania životného prostredia prevádzkou Odkaliska POŠA a výsledky technicko-bezpečnostného dohľadu nie je možné zamieňať s hodnotením vplyvu prevádzky odkaliska na životné prostredie. V prípade ak by dochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia, je potrebné sa obrátiť na kompetentné orgány.“

 

Podnik VV, š. p., si zároveň dovoľuje dodať, že listom požiadal prevádzkovateľa Odkaliska POŠA, aby už ďalej nedochádzalo k zamieňaniu hodnotenia odkaliska vyplývajúceho z technicko-bezpečnostného dohľadu s medializovaným hodnotením vplyvu prevádzky Odkaliska POŠA na životné prostredie.