Vodohospodárska výstavba, š.p. sa zúčastnila odbornej konferencie „12th ICOLD European Club Symposium“

V malebnom prostredí Interlakenu vo  Švajčiarsku, sa od 5. do 8. septembra 2023 uskutočnilo odborné podujatie s názvom „12th ICOLD European Club Symposium + 75th anniversary of the Swiss Committee on Dams“.

Podujatie zahŕňalo odborné prednášky (workshop), zasadnutie Európskeho klubu medzinárodného výboru vysokých priehrad (EurCOLD), odbornú konferenciu s názvom „12th ICOLD European Club Symposium“, slávnostné zasadnutie Švajčiarskeho priehradného výboru a odbornú exkurziu priehrady Spitallamm.

Odborné prednášky (workshop) na témy hydraulické a seizmické problémy priehrad, ktoré boli zastrešované vysoko uznávanými profesionálmi z univerzity ETH Zürich, nasledovalo zasadnutie členov EurCOLD, kde Slovenskú republiku zastupoval Ing. Tibor Mészáros, PhD. z úseku technicko-bezpečnostného dohľadu štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA (TBD, VV, Š.P.). Medzinárodná konferencia s dôrazom na rolu priehrad a nádrží pri úspešnom využití hydropotenciálu sa sústredila na 4 kľúčové témy. Prvý tematický okruh bol zameraný na priehrady a nádrže pre energetiku v Európe („Dams and reservoirs for hydropower in Europe“), druhý tematický okruh skúmal priehrady a nádrže s účelom adaptácie na zmenu klímy v rámci Európy („Dams and reservoirs for climate change adaptation in Europe“), tretí sa zaoberal znížením negatívneho vplyvu priehrad a nádrží v Európe („Impact mitigation of dams and reservoirs in Europe“) a posledný, štvrtý tematický okruh riešil, ako sa v podmienkach Európy vysporiadať so starnutím priehrad a hrádzí („How to deal with ageing dams and levees in Europe“).

V rámci odbornej konferencie, s hojnou účasťou odborníkov a vedcov z celého sveta, odprezentoval za tým autorov (E. Cheresova, T. Mészáros a M. Mrva) z TBD, VV, Š.P. odborný príspevok s názvom „Breach analysis of the Lozorno II Dam“ Ing. Tibor Mészáros, PhD.

Posledný deň medzinárodného podujatia bol zameraný na odbornú exkurziu staveniska novej priehrady Spitallamm na rieke Grimsel, ktorej výstavba práve prebieha. Výstavba novej priehrady začala v roku 2019 za účelom nahradenia starej, poškodenej priehrady, ktorej rekonštrukcia sa ukázala finančne neefektívna. Nová priehrada Spitallamm je budovaná ako klenbová železobetónová konštrukcia s výškou približne 113 m a s dĺžkou v korune približne 212 m.

Odborné podujatie ponúkalo jedinečnú platformu pre zhromaždenie odborníkov v oblasti priehradného inžinierstva za účelom hlbšieho preniknutia do aktuálnych problémov a inovácií, zdieľania názorov a kontaktov k možnej budúcej spolupráci, pričom podnecovalo diskusie o efektívnom riešení energetickej krízy a prispôsobení sa prebiehajúcim klimatickým zmenám s ohľadom na starnutie priehrad.