Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká v najbližších rokoch generálna oprava a rekonštrukcia

Bratislava (05. 09. 2017)

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), vyhlasuje medzinárodný tender na generálnu opravu ôsmich turbogenerátorov a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Cieľom realizácie generálnych opráv, ktoré by podľa predpokladu mali trvať približne 9 rokov, je najmä obnovenie plnej funkčnosti zariadení, predchádzanie poruchám a zvýšenie bezpečnosti prevádzky vodnej elektrárne.

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“, vrátane inžinierskej činnosti, generálnej opravy turbogenerátorov, zdvíhacích a ďalších zariadení, opráv, resp. obstarania nových zariadení, ako aj uvedenie  predmetu zákazky  do prevádzky.

„Dovolím si povedať, že generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne bude patriť v nasledujúcich rokoch k najvýznamnejším aktivitám v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba, a tak sme k nej pristupovali aj v procese prípravy súťažných podkladov. Verím v tejto súvislosti v bezproblémový priebeh verejnej súťaže a odbornosť uchádzačov, aby bolo možné čo najskôr naplno rozbehnúť realizáciu tejto rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá technologickým zariadeniam prinavráti ich 100 % stav,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera.

Zariadenia VE Gabčíkovo sú v prevádzke od roku 1992 a sú technicky a morálne opotrebované. Predpokladaná hodnota zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo je 71,5 milióna EUR a okrem turbogenerátorov sa bude týkať, napríklad, aj čerpacích agregátov turbín, elektrohydraulických regulátorov, rozvodní, regulátorov budenia, ochrany generátorov a transformátorov, riadiaceho a informačného systému, dozorne Vodnej elektrárne Gabčíkovo i portálových žeriavov, ktoré sú z roku 1988 a 1989. V cenovej ponuke budú uchádzači samostatne oceňovať jednotlivé technologické celky.

Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 MW je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je 8 turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995. Každá vertikálna kaplanova turbína s priemerom obežného kolesa 9300 mm dosiahne maximálny výkon 90 MW.