Vodné dielo Slatinka

Vodné dielo Slatinka má slúžiť ako akumulačná nádrž v povodí Hrona, na rieke Slatine nad Zvolenom. Hlavným účelom diela je „nadlepšovanie“ prietokov Hrona, resp. akumulácia vody počas vyšších prietokov a jej vypúšťanie do toku v období sucha. Pre vodnú flóru a faunu a predovšetkým pre odberateľov, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo vody v rieke v každom období. Čo predpokladá zabezpečenie dostatočného minimálneho bilančného prietoku v Hrone pod Veľkými Kozmálovcami.

„Nadlepšovaním“ prietokov Hrona v profile zdrže Veľké Kozmálovce bude zvýšený minimálny bilančný prietok zo súčasných 6,6 m3/s na cca 12,0 m3/s. Zároveň budú pokryté zvýšené odbery vody pre AEMO (Atómovúj elektráreň Mochovce), závlahy, rybníky a priemysel mesta Levice v období sucha.

VD Slatinka má aj ďalšie významné úlohy: znižovanie povodňových prietokov na Slatine a Hrone, výrobu elektrickej energie v malej vodnej elektrárni i rekreačný prínos nádrže pre široké okolie.

V súčasnosti sa odbery vody realizujú na úkor prietokov rieky, čím výrazne trpí životné prostredie v okolí Hrona a v celej údolnej nive. Aj poľnohospodári zaznamenali výrazný pokles spodnej vody v oblasti dolného Pohronia, pod Slovenskou bránou.

Čerpanie prostriedkov na VD Slatinka

Na rok 2013 neboli Ministerstvu životného prostredia SR (ani organizácii podriadenej rezortu ŽP) pridelené zo štátneho rozpočtu SR žiadne prostriedky na prípravu alebo realizáciu stavby. Prípravu VD Slatinka realizuje Vodohospodárska výstavba, štátny podnik z  vlastných zdrojov a v nasledujúcich rokoch ju bude financovať aj zo  štátneho rozpočtu a bankových úverov.

VD Slatinka je podľa zákona „verejnou prácou“. Preto je možné na jeho výstavbu použiť aj prostriedky zo  zdrojov Európskej únie, v prípade, že bude zaradená do programu verejných prác.

Celkové náklady budú spresnené v projekte stavby a projektovej žiadosti o pridelenie financií z fondov EÚ.

Aktuálny stav prípravy VD Slatinka

Štátny podnik zabezpečil viaceré podkladové štúdie a dokumentácie potrebné na prípravu Vodného diela Slatinka. Dňa 27.11.2012 podal VV, š.p. návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade vo Zvolenskej Slatine.

Podnik získal kladné záverečné stanovisko v procese EIA, zabezpečil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, podklady k vyňatiu pôdy, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a ďalšie podklady potrebné k územnému konaniu v zmysle stavebného zákona.

Finančné náklady

Predpokladané náklady na realizáciu stavby podľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie z roku 2010 sú približne 86 041 000,- € bez DPH. V prípade bezproblémového priebehu pri získavaní ďalších povolení a podkladov na zabezpečenie financovania stavby odhaduje VV, š.p. možný začiatok výstavby koncom roka 2014, resp. začiatkom roka 2015.

Nádrž má mať objem 27 miliónov kubických metrov a rozlohu 2,3 štvorcového kilometra. Hrádza má byť vysoká 34 metrov a dlhá 250 metrov. Výstavba by mala trvať najviac tri roky.