Školenie odborne spôsobilých osôb pre výkon TBD

Školenie osôb odborne spôsobilých pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) zorganizoval podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), pod vedením generálneho riaditeľa Ing. Daniela Kvoceru dňa 10. 5. 2018 v Bratislave. Na podujatí sa stretlo približne 80 účastníkov, vrátane odborníkov, ktorí sa starajú o bezpečnosť a prevádzkyschopnosť vodných stavieb a zástupcov akademickej pôdy zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Na školení odznelo celkovo osem odborných prezentácií, ktoré priniesli komplexný pohľad na problematiku starostlivosti o vodné stavby z hľadiska TBD na Slovensku i v Čechách.

V rámci odborného školenia si tri generácie odborníkov na TBD zároveň pripomenuli 40 rokov od udelenia poverenia VV, š. p., na vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu.

„Technicko-bezpečnostný dohľad vykonáva štátny podnik Vodohospodárska výstavba výhradne, teda nad vodnými stavbami I. a II. kategórie ako jediná poverená organizácia v Slovenskej republike. Vodné stavby, nad ktorými vykonávame dohľad sú rozmiestnené po celom Slovensku – od hrádzí Moravy na západe Slovenska po Starinu na východe a od Oravskej priehrady na severe po hrádze Dunaja na juhu. Dohľad vykonávame aj na vodných stavbách III. a IV. kategórie, čím  štátny podnik prostredníctvom úseku TBD má možnosť prispievať aj k bezpečnosti vodných stavieb v súkromnom vlastníctve. V rámci zisťovania technického stavu vodných stavieb, pozorovaní, meraní, analýz, spracúvaní dát i archivácie sa vystriedali počas 40 rokov už generácie vodohospodárov, ale vždy technicko-bezpečnostný dohľad robili odborníci s jediným cieľom – aby včas zistili ohrozenia bezpečnosti vodnej stavby, upozornili na možné riziká prevádzky a navrhli konkrétne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, za čo im aj pri tejto príležitosti patrí poďakovanie,“ povedal generálny riaditeľ Daniel Kvocera.

Školenia odborne spôsobilých osôb pre výkon TBD organizuje VV, š. p., spravidla raz ročne.