Simulované záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – budú trvať celkovo 41 dní

Simulované záplavy sú jedným z kľúčových faktorov a opatrení zabezpečujúcich potrebnú úroveň biodiverzity a stav druhov a biotopov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Tento rok VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), realizuje na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR dve takéto záplavy – jarnú, ktorá sa začne dnes v noci a bude trvať do 12. júna a plynule nadväzujúcu letnú, ktorú budú vodohospodári realizovať od 13. do 28. júna 2022. Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí úspešnosť prirodzenej reprodukcie rýb využívajúcich na neres zaplavené inundačné územie a aj plynulý priebeh vývinových cyklov vodných živočíchov. Ramenná sústava je dotovaná vodou cez nápustný objekt v Dobrohošti.

„Simulované záplavy považujeme vo Vodohospodárskej výstavbe za mimoriadne dôležité opatrenie z hľadiska environmentálneho prínosu pre zlepšenie stavu ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja,“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku Vladimír Kollár.

Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb a živočíchov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy. Patrí k nim napríklad kunka červenobruchá, mlok dunajský, pÍž vrchovský, pĺž podunajský, lopatka dúhová, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, plotica lesklá, hlaváč bieloplutvý, holeň dravý, hlavátka podunajská, šabľa krivočiara, hrúz vladykov, hrúz fúzatý, hrúz kesslerov, čík európsky, pimprlík bruškatý, kotúľka štíhla, plocháč červený a pod.

Simulované záplavy sú realizované v súlade so schváleným Dočasným manipulačným poriadkom pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros s počiatočným maximálnym kulminačným prietokom 90 m3/s a následným ustálením dotácie na úrovni 60 m3/s. V rámci simulovaných záplav vodohospodári realizujú aj takzvaný hladinový režim (zahradzovanie otvorov na líniách prehrádzok), čím sa dajú dosiahnuť efektívne záplavy územia aj pri nižších prietokoch.

VV vysvetlila, že vyšší prietok ako 90 m3/s by už bol považovaný za mimoriadnu manipuláciu, na ktorú by bol potrebný osobitný súhlas, vzhľadom na to, že vyššie prietoky nie sú v rámci aktuálne platného manipulačného poriadku uvažované pre daný typ manipulácie. Žiadosti o vykonanie jarnej a letnej simulovanej záplavy predchádzali prípravné stretnutia VV so Štátnou ochranou prírody, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Slovenským rybárskym zväzom, Slovenským rybárskym klubom a prevádzkovacím partnerom Slovenským vodohospodárskym podnikom.