Ramenná sústava – Dobrohošť

UPOZORNENIE – ZVÝŠENÉ PRIETOKY V ĽAVOSTRANNEJ RAMENNEJ SÚSTAVE DUNAJA!

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.

Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí plynulý priebeh vývinových cyklov rýb (neres a vývin plôdika) a vodných živočíchov a predíde sa tak potenciálnym stratám na prirodzenej reprodukcii.

Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!

Základné parametre plánovaných umelých záplav:

Jarná simulovaná záplava:

  • termín začatia: 14.5.2022
  • dĺžka trvania: 30 dní
  • kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Letná simulovaná záplava:

  • termín začatia: 13.6.2022
  • dĺžka trvania: 16 dní
  • maximálny prietok: 60 m3/s

Plánovaný priebeh jarnej a letnej umelej záplavy ĽRS:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas jarnej umelej záplavy ĽRS:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas letnej umelej záplavy ĽRS: