Pripomíname si Svetový deň Zeme a príroda v ramennej sústave Dunaja ožíva

Príroda v ramennej sústave Dunaja sa v súčasnosti prebúdza k životu a napomáha jej k tomu aj jarná simulovaná záplava. Zvýšené množstvo vody prúdi do oblasti od 08.04.2021. Prietok cez odberný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť dosahuje od 30 do 90 m3.s-1, pričom aktuálne je na úrovni 60 m3.s-1. Počas letnej simulovanej záplavy plánuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), v stredu 26.05.2021 prepustiť cez odberný objekt až 120 m3.s-1. Vďaka zvýšeným prietokom vody, ktorá čiastočne zaplavuje aj inundačné územie, sa v unikátnej lokalite s lužnými lesmi a mokraďami aktuálne neresia ryby, rozmnožujú obojživelníky a zahniezdili vtáky.

Vnútrozemská delta Dunaja je územím bohatým na rodovú a druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov. Z hľadiska fauny v ňom nachádzame aj kráľa dunajského lužného lesa, orliaka morského, ktorý už v lokalite zahniezdil a hniezda v nej má aj bocian čierny. V dutinách starých stromov zase začínajú hniezdiť ďatle a brhlíky. V súčasnosti sú v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja vhodné podmienky aj pre neresenie kaprovitých rýb. V tomto období pozorujeme zároveň rozmnožovanie obojživelníkov, ktoré v hojnom počte obývajú ramennú sústavu. Záplavy sú rovnako nevyhnutné aj pre zaistenie dobrého stavu lužných vŕbovo-topoľových či dubovo-brestovo-jaseňových lesov a mokradí.

„Kinetická energia vody zohráva v tomto území ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja veľmi dôležitú úlohu. Simulované záplavy a zvýšené prietoky považujeme za kľúč k zachovaniu biotopov a druhov a vnímame ich ako súčasť prevádzky Vodného diela Gabčíkovo,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár a dodal, že simulovaná jarná a letná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja sa uskutočňuje v súlade s navrhnutým dodatkom k Dočasnému manipulačnému poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros (v súčasnosti je platná aktualizácia č. XI.).

VV, š. p., realizuje v rámci jarnej a letnej simulovanej záplavy aj špecializované merania vibrácií železo-betónových konštrukcií Odberného objektu do ramennej sústavy v Dobrohošti. Overia sa možnosti prepúšťania vyšších prietokov bez ohrozenia bezpečnosti konštrukcií. Čiastkové výsledky z meraní pri prietoku 90 m3.s-1. nepreukázali nežiadúce javy. Ďalšie merania sú naplánované pri prietoku 120 m3.s-1.