OZNAM

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja spojená s mimoriadnou manipuláciou na objektoch VD Gabčíkovo zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle dohody medzi ŠOP SR, BROZ, VÚVH, SRZ, SRK, Lesy SR, SVP, š.p. a VV, š. p. a na základe súhlasu Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, kde vzhľadom na priebeh samotnej letnej simulovanej záplavy ako aj veľkosť maximálneho prietoku cez odberný objekt Dobrohošť na úrovni 120 m3.s-1 v zmysle Dodatku č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G – N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI) sa táto záplava považuje za odlišnú manipuláciu na objektoch VD Gabčíkovo.

Základné parametre záplavy:

  • termín začatia: 15.7.2023
  • dĺžka trvania: 18 dní (do 1.8.2023)
  • kulminačný prietok: 120 m3.s-1 (4 dni), následne 90 m3.s-1 (4 dni)

Plánovaný priebeh záplavy:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť: