Nové vedenie VV, š. p.: Nemáme inú možnosť, ako pochybne nastavenú súťaž na generálne opravy zrušiť.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ vyhlásené začiatkom septembra 2017, vedenie VV, š. p., ruší dňom 15.2.2021.

Samotný priebeh zákazky od začiatku vykazoval znaky pochybení, na ktoré poukazoval aj ÚVO. Necelé štyri mesiace po vyhlásení víťaza súťaže zaslal ÚVO dňa 25.10.2019 VV, š. p., rozhodnutie o predbežnom opatrení, čím pozastavil ďalšie kroky VV, š. p., v rámci verejného obstarávania. ÚVO súčasne začal konanie kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy na základe vlastného podnetu. Dňa 25.2.2020 ÚVO poukázalo na existenciu nezrovnalostí, absentujúcich údajov, ako aj dôvodných pochybností prameniacich aj z údajov uvedených v predloženej referencii víťaza súťaže Združenia Gabčíkovo a následne o dva dni ÚVO vydalo rozhodnutie, v ktorom nariadilo odstrániť protiprávny stav, t. j. zrušiť výsledok vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača Združenia Gabčíkovo a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača Združenia Gabčíkovo.

Zo strany VV, š. p., bola poskytnutá maximálna súčinnosť podniku VV, š. p., pre ÚVO v podobe predloženia dokladov, informácií, resp. odôvodnení na základe vyžiadania podkladov od ÚVO. Združenie Gabčíkovo sa voči rozhodnutiu ÚVO zo dňa 27.2.2020 odvolalo a začala vo veci konať už Rada ÚVO.

Radou ÚVO bolo vydané rozhodnutie  dňa 16.7.2020, ktorým nariadila odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti u uchádzača Združenie Gabčíkovo (Historické hľadisko zákazky v prílohe).

Hlavným problémom verejnej súťaže sú podľa nového vedenia VV, š. p., aj nejasne a zložito formulované podmienky účasti, nesprávne definovaná terminológia či nelogické nastavenie súťaže. Aj tieto skutočnosti prispeli k rozhodnutiu súťaž zrušiť. Ďalším vážnym nedostatkom pôvodného zadania súťaže je to, že sa sústreďuje len na zlomok technologických častí, pričom chýba komplexnosť riešenia. Parciálne opravy by tak mohli zároveň zapríčiniť odstavenie turbogenerátorov aj po ukončení ich generálnej opravy, čo by v konečnom dôsledku malo priamy dopad na ekonomické straty a bezpečné prevedenie prietokov cez stupeň Gabčíkovo pri povodňových stavoch Dunaja. V praxi to znamená, že turbína by sa po demontáži opravila len v nevyhnutnom rozsahu a spätne namontovala. Nové vedenie podniku VV, š. p., považuje takéto riešenie obnovy vodnej elektrárne za nedostatočné a nehospodárne:

„Rozhodnutie o pôvodnom nastavení verejného obstarávania nepovažujem za racionálne a už vôbec nie postačujúce riešenie pre tak významnú vodnú elektráreň, ako je tá v Gabčíkove. Musíme začať s prípravou novej transparentnej verejnej súťaže a plánujeme ju realizovať ucelene, racionálne a transparentne. V súčasnej dobe si nemôžeme dovoliť krátkodobé ani neefektívne  riešenia,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár. Slovensku sa otvorili nové možnosti získať nenávratné finančné príspevky, z ktorých by bolo možné financovať aj technologické inovácie na vodnom diele Gabčíkovo: „Hlavnou podmienkou pre získanie týchto zdrojov je, aby mala rekonštrukcia aj inovačný a modernizačný rozmer. Takýto prístup by mohol priniesť značný ekologický a ekonomický prínos,“ vysvetlil generálny riaditeľ Kollár.

Za jediné správne riešenie považuje vedenie VV, š. p., v tejto situácii zrušenie verejného obstarávania z roku 2017 a prepracovanie dokumentácie tak, aby boli odstránené nedostatky, ktoré sa pri pôvodnom zadaní vyskytli. Vedenie podniku sa pri tom opiera o stanovisko odbornej komisie predmetného verejného obstarávania. Nové verejné obstarávanie plánuje VV, š. p., vyhlásiť v čo najkratšom čase.

VV, š. p., plánuje pred vyhlásením nového verejného obstarávania realizovať aj kroky, ktoré v minulosti absentovali, ako napríklad trhové konzultácie, štúdiu realizovateľnosti spojenú s ekonomickou analýzou, či podklady pre verejné obstarávanie spracované aj v anglickom jazyku s cieľom zvýšiť záujem a celkový počet uchádzačov.

Okrem odstránenia morálneho a technického opotrebenia, zvýšenia spoľahlivosti, bezpečnosti a predĺženia životnosti Vodnej elektrárne Gabčíkovo, si nové vedenie VV, š. p., želá, aby obnova Vodnej elektrárne Gabčíkovo dosiahla aj pridanú inovačnú hodnotu, a to ako v oblasti zníženia ekologickej záťaže a uhlíkovej stopy, zvýšenia efektivity výroby elektrickej energie či zvýšenia kybernetickej bezpečnosti.

Generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár zároveň zdôraznil, že v súbehu s verejným obstarávaním z roku 2017, VV, š. p., realizovala a realizuje  aj čiastkové investície do obnovy zariadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo.  Za posledné tri roky preinvestovala VV, š. p., vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo vyše 13 miliónov eur (bez DPH), aby zabezpečila bezproblémový chod elektrárne a prispela k energetickej bezpečnosti. Zároveň VV, š. p. opravila aj tie technologické zariadenia, ktoré neboli predmetom pôvodnej zákazky. Parciálne investície zahŕňali napríklad obnovu rýchlouzáverov troch turbogenerátorov a systému chladenia celkovo šiestich turbogenerátorov, opravené boli aj regulátory turbíny na turbogenerátore 3, 4, 5, 7 a 8, zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia regulátora budenia na turbogenerátore 8, rektifikácia žeriavovej dráhy, dodané boli dva stroje na čistenie hrablíc a pod. Napriek tomu, že komplexná modernizácia bezmála 30-ročnej Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorá prebieha v týchto rokoch, je nevyhnutná, elektráreň je plne funkčná, zabezpečujúca všetky účely, pre ktoré bola budovaná. Vďaka každodennej odbornej starostlivosti, pravidelnej kontrole, diagnostike zariadení a zrealizovaným parciálnym opravám nie je v súčasnosti ohrozená bezpečnosť ani prevádzkyschopnosť Vodnej elektrárne Gabčíkovo.