• Acronym Protection of birds of the Danube region
 • Trvanie projektu: 01.01.2009 – 31.12.2015
 • Prijímateľ projektu: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
 • Partner projektu: Vodohospodárska výstavba, š.p. (VVB)
 • Partner projektu: Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava (PriF UK)
 • Partner projektu: Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd (ÉDUVIZIG), Maďarsko
 • Partner projektu: Szigetköz Nature Conservation Association (SZITE), Hungary Objectives
 • Celkový rozpočet projektu: 4 577 663,- €
 • Rozpočet Vodohospodárskej výstavby, š.p.: 1 860 000,- €

Hlavný partner

Ďalší partneri

Cezhraniční partneri

Rozpočet projektu: 4 577 663 EUR bez DPH

Z toho 1 860 000 EUR bez DPH rozpočet VV,š.p. v členení:

príspevok EK 830 000,- € 44,62 %
príspevok MŽP 864 268,97 € 46,47 %
vlastný vklad VV, š.p. 165 731,03 € 8,91 %

 

Odkaz na zmluvu o spolufinancovaní zo ŠR:

2009_3300_1615.pdf (gov.sk)

 

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť stav ochrany lužných druhov vtákov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz:

 • rybárik riečny Alcedo atthis
 • kačica chrapľavá Anas querquedula
 • kačica chripľavá Anas strepera–
 • volavka purpurová Ardea purpurea a iné…

Za týmto účelom bolo potrebné obnoviť najohrozenejšie biotopy cieľových druhov; zaviesť prijateľný manažment územia; vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný stav ochrany cieľových druhov a zvýšiť povedomie kľúčových stakeholderov a verejnosti o ochrane lužných biotopov.

Ciele projektu, na ktoré boli zamerané aktivity Vodohospodárskej výstavby, š.p.:

 • Obnova vybraných mokradí, vyschnutých riečnych ramien a mŕtvych ramien vrátane obnovy dodávky vody.
 • Obnova napojenosti riečnych ramien, vodného režimu a tokových podmienok.
 • Eliminácia migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach a obnova potravnej základne pre vtáky.

  

Projektové územie:

 

Aktivity, ktoré v rámci projektu zabezpečovala Vodohospodárska výstavba, š.p.:

 AKTIVITA A.2, C.1:  Revitalizácia močiara Istragov

Lokalitu Istragov  pôvodne tvorili  močiare, bažiny a ramená bohaté na  ryby a vodné vtáctvo. Poklesom hladiny vody v starom koryte Dunaja došlo k zmene charakteru tejto lokality. Cieľom bolo technickými zásahmi dosiahnuť stav blízky pôvodnému charakteru lokality.

V roku 2012 boli zrealizované stavebné práce v lokalite Istragov – boli vybudované stavebné objekty:

 • prekopanie a prehĺbenie časti prívodného ramena
 • uzavretie bočného ramena
 • úprava cesty a vybudovanie brodu
 • osadenie rúrového priepustu pod lesnou cestou
 • vybudovanie prehrádzky

Na vylepšenie dosiahnutých výsledkov bola ešte v roku 2013 zrealizovaná  úprava koryta prívodu vody do oblasti Istragova a ako ďalšie opatrenie na zvýšenie prítoku vody do oblasti Istragova bola zrealizovaná rekonštrukcia dvojstavidlového uzáveru na výustnom objekte pravostranného priesakového kanála v km 17,480 (rok 2017).

 

AKTIVITA A.3, C.2:  Revitalizácia ramenného systému Dunajské Kriviny

Cieľom aktivity bolo technickými opatreniami vytvoriť možnosť aspoň čiastočného zavodnenia vyschnutého ramena a znovu vytvorenie mokradí v lokalite Dunajských krivín.

V roku 2013 boli realizované stavebné práce, v rámci ktorých boli vybudované nasledovné stavebné objekty:

 • spojovací kanál zabezpečujúci prepojenie vyschnutého ramena v lokalite Dunajských krivín a prívodného kanála do ramennej sústavy
 • premostenie spojovacieho kanála
 • prečistenie jestvujúcich vyschnutých ramien

 

 

AKTIVITA C.3:  Výstavba rybovodu na dvoch strategických miestach sústavy riečnych ramien

Cieľom aktivity bolo vybudovanie 2 rybovodov na  zlepšenie podmienok pre migráciu a rozmnožovanie rýb ako potravnej základne pre ohrozené druhy vtáctva v ramennej sústave.

Rybovody boli budované na dvoch miestach:

 1. V sústave ramien pri Bake

Realizáciou technických opatrení ako je osadenie rámových priepustov, prečistenie ramien a prekopanie nových úsekov ramien sme pre ryby a vodné živočíchy v oblasti Bačianskych ramien zabezpečili možnosť prekonania až 4 migračných bariér/prehrádzok (H1, I1, J1 a J2). Realizácia bola ukončená v roku 2014.

 

 1. V ramennej sústave Veľkolélskeho ramena

Cieľom sprietočnenia bolo odstránenie migračných bariér medzi korytom Dunaja a Veľkolélskym ramenom, zlepšenie podmienok prúdenia, ozdravenie ramena, tak aby vyhovovalo nárokom jednotlivých druhov rýb daného úseku Dunaja. Ryby sú kľúčovou časťou potravinovej základne pre mnohé lužné druhy vtákov. Sprietočnenie zvýšilo množstvo a druh rýb, a tým sa zlepšla potravinová ponuku pre ichtiofágne druhy vtákov, čo je cieľom projektu.

V roku 2014 boli ukončené stavebné práce, v rámci ktorých boli otvorené 2 ramená na výtoku z Veľkolélskeho ramena.

 

V ďalšej etape prác bola v roku 2015 zrekonštruovaná prehrádzka, čím bola odstránená ďalšia migračná bariéra, boli vytvorené lepšie podmienky pre prúdenie vody v ramene a v neposlednom rade bol zlepšený prístup na Veľkolélsky ostrov.

 

AKTIVITA C.4:  Revitalizácia vybraných vyschnutých a odrezaných riečnych ramien

 V rámci tejto aktivity bola riešená revitalizácia nasledovných lokalít:

 1. Ostrov orliaka morského
 2. Rusovské ostrovy

 

 1. Ostrov orliaka morského

V rámci revitalizácie boli uskutočnené stavebné práce, ktoré spočívali vo vybudovaní prívodu vody do jestvujúcej mokrade, pričom v mieste križovania prívodu vody s lesnou cestou bol  osadený objekt z rámových prefabrikátov. Práce boli uskutočnené v roku 2013.

 

2. Rusovské ostrovy

V rámci revitalizačných prác v lokalite Rusovských ostrovov boli odstránené 3 dočasné prístupy na ostrov, bola odstránená stará prehrádzka a prebehla revitalizácia jazierok, ostrovčeka a mokrade. Práce prebiehali v dvoch etapách v rokoch 2013 a 2014.