Misia OECD pri príležitosti prebiehajúceho hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR

Misia OECD pri príležitosti prebiehajúceho hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR.

V týchto dňoch prebieha na Slovensku misia Organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD ), na pôde Ministerstvo životného prostredia SR za účasti tímu expertov zloženého z členov Environmentálneho direktoriátu OECD a zástupcov dvoch hodnotiacich krajín – Estónskej republiky a Českej republiky. Predmetom hodnotenia je nezávislé expertné posúdenie toho, akým spôsobom Slovenská republika dosahuje environmentálne ciele v súlade s konceptom udržateľného rozvoja.

Význam hodnotenia spočíva v povzbudení krajiny pri dosahovaní stanovených environmentálnych cieľov. Výsledkom hodnotenia je súbor opatrení, ktoré sú určené Slovenskej republike ako celku a na ich plnení sa majú podieľať všetky dotknuté rezorty a zainteresované strany, ktorých sa týka problematika životného prostredia a jeho financovania.

Pri tejto príležitosti vám prinášame exkluzívne zábery z včerajšej návštevy lokality zástupcov misie OECD a to časť ramennej sústavy Dunaja, konkrétne projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“, ktorého je VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK vedúci partner.

Predmetom návštevy lokality bola podrobná prezentácia partnera projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik o projekte Mokrade-nórske granty , ktorý si zástupcovia misie OECD vybrali. Po prednáškach sme delegácii ukázali konkrétne miesta plánovanej realizácie. Za našu spoločnosť Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik prezentoval delegácii Karol Kažimír riaditeľ investičného úseku aktuálne realizované a plánované projekty v environmentálnej oblasti. Predovšetkým projekty Life, ktoré podnik realizuje v spolupráci s odbornými štátnymi inštitúciami – rekonštrukcie prehrádzok v ramennej sústave Dunaja, opatrenia pre zlepšenie biotopov ohrozených druhov vtáctva a rýb, otváranie mŕtvych ramien ale aj plánované prepojenie starého koryta a ramennej sústavy v rámci projektu Living Rivers (živé rieky), ktorý dlhodobo udržateľným spôsobom zabezpečí zvýšené dotácie vody do ramennej sústavy Dunaja. Prezentovali sme dlhodobý príspevok podniku k dosahovaniu environmentálnych cieľov Slovenskej republiky v súlade s konceptom udržateľného rozvoja akými sú biodiverzita, udržiavanie a zlepšenie distribúcie vody v krajine, prekonávanie migračných prekážok a podpora špecifických biotopov.