Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

V termíne 27.9. – 29.9. sa v Bratislave konal II. medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb, ktorý sme spoluorganizovali s Ministerstvom životného prostredia SR a Medzinárodným centrom pre hodnotenie vôd IWAC so sídlom v Kazachstane. Podujatiu udelil záštitu minister Ján Budaj. Ďalším komu sa chceme poďakovať je Svetová banka, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid, ktorí sa pričinili o to, aby sa všetci zástupcovia krajín centrálnej Ázie mohli v tieto dni pri takejto príležitosti mohli stretnúť.

Vodné stavby sú najvýznamnejšou zložkou ekonomík krajín Strednej Ázie. Ich trvalo udržateľné riadenie, prevádzka a údržba sú dôležité pre regionálnu stabilitu a ekonomický rozvoj krajín. V tomto smere sú otázky zaistenia bezpečnosti stavieb a predchádzanie rizikám nehôd prioritou pre krajiny regiónu. Sme veľmi radi, že si navzájom odovzdávame skúsenosti s konkrétnymi bezpečnostnými koncepciami, metódami monitorovania stavu vodných stavieb , najlepšími postupmi ich prevádzkovania a riadenia vo vodnom hospodárstve.

Mnohé vodné stavby v Strednej Ázii sa nachádzajú na hraničných tokoch, čo predurčuje potrebu koordinovaných prác na zlepšenie ich technického stavu a zvýšenie ich bezpečnosti. Súčasná úroveň ohrozenia vodných stavieb v regióne si vyžaduje uplatňovanie jasných bezpečnostných koncepcií, zavádzanie pokročilých metód monitorovania a včasného varovania, ako aj zvyšovanie inštitucionálnej kapacity národných a medzinárodných organizácií.

Workshopu sa zúčastnilo 35 účastníkov, medzi ktorými sú štátni zamestnanci, technickí špecialisti a experti z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu a Slovenska, ako aj zástupcovia medzinárodných a regionálnych organizácií.

Utorňajší program pre účastníkov bol bohatý. Počas plavby po Dunaji prebiehali prezentácie. Následne bola pre účastníkov pripravená prehliadka objektov stupňa Čunovo, vrátane haťových polí, areálu vodných športov Divoká voda a návštevy Múzea moderného umenia Danubiana. Počas cesty autobusom na VD Gabčíkovo boli informovaní o systéme dotovania ramennej sústavy vodou a spolupráci s ochranárskymi organizáciami.  Na Vodnom diele Gabčíkovo sa oboznámili s realizáciou projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr, podporovaného EÚ a navštívili i vodnú elektráreň Gabčíkovo. Návštevníci ocenili kus našej dlhoročnej práce a to, ako vodné hospodárstvo funguje na Slovensku.

Ďalšie dva dni prebiehal konferencia v hoteli Radisson Park Inn, kde mali účastníci workshopu zo strednej Ázie možnosť študovať európske skúsenosti vo vodnom hospodárstve na príklade Slovenska. Ocenili najmä prezentácie odborníkov z Vodohospodárskej výstavby, STU, VÚVH, SHMÚ, ale i Slovenského vodohospodárskeho podniku a Microstep-MIS. Na druhej strane prezentované príspevky z krajín strednej Ázie boli pre slovenských expertov inšpiráciou pre potenciálne spoločné projekty.

Medzinárodný workshop mal za cieľ pomôcť pri štúdiu najlepších praktík v manažmente vodných stavieb, výmene poznatkov a skúseností pri zaisťovaní bezpečnosti a zlepšovaní spolupráce vo vodnom hospodárstve v Strednej Ázii. Na základe jeho výsledkov budú vypracované návrhy na ďalšiu spoluprácu v oblasti manažmentu vodných zdrojov a bezpečnosti vodných stavieb v Strednej Ázii.

Celý workshop vyvrcholil slávnostným večerom s kultúrnym programom, za účasti nášho generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Kollára. Tešíme sa z pozitívnych ohlasov a na ďalšiu spoluprácu v nadchádzajúcom období.