Kto protestuje proti výstavbe VD Slatinka, zabíja život na Hrone

Protest Združenia Slatinka proti výstavbe Vodného diela Slatinka, chápe VV, š.p. ako právo občanov na vyjadrenie svojho názoru.

Vedeniu podniku VV, š.p. je ľúto, že protestujúce Združenie doteraz neiniciovalo žiadnu diskusiu s cieľom komunikovať o svojich námietkach voči výstavbe VD Slatinka priamo s VV, š.p..

Namiesto konštruktívnej debaty s odborníkmi sa radšej rozhodli celú situáciu riešiť emotívnym krikom pred budovou Parlamentu. Takýto protest je pritom len klopaním na otvorené dvere. VV, š.p. vždy bola a stále je ochotná s občanmi o danej veci rokovať. Aktivisti nás však o to nikdy nepožiadali z dôvodu, že by im v priamej konfrontácii s odborníkmi
došli zmysluplné argumenty.

Združenie Slatinka ako najsilnejší argument proti výstavbe VD Slatinka používa existenciu vzácnych
biotopov. V záujme ich záchrany presadzuje „lacnejšie a okamžité“ protipovodňové opatrenia. Na realizáciu týchto opatrení je však potrebná úprava toku Slatinky, jeho rozšírenie, prehĺbenie, opevnenie. Takéto riešenie vyžaduje výstavbu ochrannej hrádze, a odstránenie porastov z brehov. Združenie Slatinka na jednej strane totiž volá po záchrane biotopov, na strane druhej však presadzuje  riešenia, ktorých následkom budú tieto biotopy poškodené alebo úplne zničené.

Pri projekte akéhokoľvek vodného diela sa hľadajú riešenia, ktoré najmenej negatívne postihnú dané obyvateľstvo. Vždy pri výbere lokality sa zvažujú pozitívne i negatívne vplyvy. Aj v prípade VD Slatinka to tak bolo. No spoločenské prínosy tohto vodného diela sú také významné, že prevýšia záujmy niekoľkých desiatok nájomníkov, ktorí sa dožadujú zachovania obce Slatinka, pretože sa nechcú vzdať rekreačných chát, ktoré majú v prenájme od Vodohospodárskej výstavby, š.p. za symbolickú cenu (v priemere 200 Eur ročne!)

Ako povedal Július Binder, bývalý generálny riaditeľ VV, š.p., ktorý stál pri samotnom projekte tejto vodohospodárskej stavby,: „Vodné dielo Slatinka nie je prejavom rozmarnosti hŕstky vodohospodárov, ktorí by chceli ukájať svoje ambície na úkor občanov. Len povrchný, či neinformovaný človek hodnotí vodohospodárske aktivity ako výraz sebarealizácie tejto profesie. Vodohospodári nikdy nekonali a nekonajú bez súčinnosti s inými odbormi.“

Každá stavba takéhoto rozsahu so sebou nesie veľa emócií. Podobné to bolo aj pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo. No čas ukázal, že šlo o správne a celoslovensky prínosné rozhodnutie. Po výstavbe Vodného diela Slatinka, ktoré bude rozsahom menšie a s menším zásahom do prírody, sa tento fakt znova potvrdí.

Celý protest je  organizovaný chatármi z obce Slatinka. Sme smutní z toho, že osobné záujmy zakrývajú účelovou kampaňou.

Vodné dielo Slatinka

Každoročné problémy so záplavami a vylievaním sa tokov v okolí Zvolenskej Slatiny potvrdzujú nutnosť výstavby VD Slatinka. Navrhnutá koncepcia na zabezpečenie dostatku vody v Hrone počítala s tromi nádržami: Slatinkou ako kumulačnou, z ktorej sa  hlavne v letných obdobiach bude vypúšťať voda do toku, Môťovou ako vyrovnávacou a Veľkými Kozmálovcami ako nárazovou nádržou. Z tejto sústavy boli postupne vybudované nádrže Môťová a Veľké Kozmálovce. Hlavná nádrž sústavy VD Slatinka dodnes nie je vybudovaná.  Pokiaľ by stála, už roky mohli obyvatelia Zvolenskej Slatiny prečkať jarné dažde a topenie snehov bez strachu o svoje životy a majetok.

Hlavné účely VD Slatinka:

Protipovodňová ochrana – V roku 2010 boli najrozsiahlejšie záplavy. Zaplavilo 31 rodinných domov, 6 nebytových priestorov (medzi nimi kultúrny dom, rôzne podniky), odhadom 4 ha pôdy v intraviláne obce, 33 ha poľnohospodárskej pôdy… Škody na obecnom majetku predstavovali 6 102 €, podľa zoznamu poškodenia rodín a vecí predstavovali škody na súkromnom majetku 34 767 €)

Zabezpečenie dostatočného množstva vody počas vyšších prietokov a jej vypúšťanie do toku v období sucha.
Pre vodnú flóru a faunu a predovšetkým pre odberateľov,  je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo vody v rieke v každom ročnom období. Čo predpokladá zabezpečenie dostatočného minimálneho bilančného prietoku v Hrone pod Veľkými Kozmálovcami. Doteraz bolo vydaných viac ako 150 vodoprávnych povolení na odbery  povrchových vôd z Hrona, a štát je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo vody v Hrone tak, aby odbery vody nemali negatívny dopad na životné prostredie. V súčasnosti sa odbery vody realizujú na úkor prietokov  rieky, čím výrazne trpí životné prostredie v okolí Hrona a v celej údolnej nive. Aj poľnohospodári zaznamenali výrazný pokles spodnej vody v oblasti dolného Pohronia, pod Slovenskou bránou.

výroba elektrickej energie v malej vodnej elektrárni

rekreačný prínos nádrže pre široké okolie

 

 

Pri presídlení obce Slatinka boli občanom zabezpečené:

– 16 bytov v bytovom dome v lokalite Kurnasov Grunt (1 035 899 €)

– 21 bytov v rodinných domoch v lokalite Kráľová (2 738 041€)

– 7  bytov v rodinných domoch v lokalite Úhrady (  355 796 €)

– rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby ( 297 002 €)

– Okrem toho dostali obyvatelia vykúpených domov prednostné právo na zakúpenie bytov v bytovom dome  (novostavbe) vo Zvolene, kde 3-izbový byt stál v tom čase cca 21 000 Sk (697 €). Túto možnosť využili hlavne deti majiteľov domov.

– Zároveň dostali možnosť využívať vysídlené domy v obci Slatinka na rekreačné účely.