Generálny riaditeľ Vladimír Kollár rokoval so zástupcami Ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky

Vladimír Kollár, generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), na Vodnom diele Gabčíkovo včera privítal delegáciu z Ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky. V rámci programu sa zástupcovia rezortov zaujímali o postup prác na modernizačnom projekte obnovy plavebných komôr i o samotnú prevádzku Vodného diela Gabčíkovo. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci rokovania zmiešaného výboru medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom dopravy ČR.

 

Vladimír Kollár, generálny riaditeľ VV, š. p., sa počas pracovného stretnutia venoval aj environmentálnym otázkam týkajúcich sa vodných stavieb. Zdôraznil, že ekológia a vodné hospodárstvo musia ísť ruka v ruke.

„Okolie Vodného diela Gabčíkovo, konkrétne ľavostranná ramenná sústava Dunaja, je zdrojom obrovského prírodného bohatstva. Je to unikátna lokalita s lužnými lesmi, mokraďami a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. A tak ako som diskutoval s pánom ministrom životného prostredia, budeme sa zaoberať dostatkom vody pre toto unikátne územie. Aby sa aj na území Slovenskej republiky ramená Dunaja viackrát do roka dotovali vodou vo zvýšenej miere,“ vysvetlil generálny riaditeľ Kollár.

Pri prevádzke objektov Vodného diela Gabčíkovo sa akékoľvek manipulovanie s vodou riadi Dočasným manipulačným poriadkom, ktorý sa musí aktualizovať minimálne každých 5 rokov. Preto nielen na základe aktuálnej petície environmentálnych aktivistov a požiadaviek Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj v záujme VV, š. p., sa vytvoril tím zamestnancov podniku, ktorí začali pripravovať návrh aktualizácie Dočasného manipulačného poriadku, do ktorého budú zapracované všetky potrebné úpravy. Práve Dočasný manipulačný poriadok zaisťuje, aby sa dosiahli všetky účely Vodného diela Gabčíkovo. V prvom rade ide o bezpečnosť a medzinárodnú plavbu a zároveň aby sa nezabudlo ani na environmentálne a hydroenergetické využitie.

V rámci projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo sa zástupcovia oboch ministerstiev dopravy zaujímali aj o prebiehajúce stavebné práce. Aktuálne sa práce sústreďujú v pravej plavebnej komore, ktorá je modernizovaná ako prvá. Na dolnom zhlaví v súčasnosti zvárači finišujú so zostavovaním oceľových vrát. Ľavé krídlo je už takmer hotové a montážnici finalizujú do výslednej podoby aj pravé krídlo. Pokračuje aj modernizácia v mieste plávacích bitiev, ktoré slúžia na vyviazanie plavidla pri vplávaní do komory a práce na stabilizácii podložia.

„Je mimoriadne dôležité, aby sa  všetky  práce realizovali nielen načas, ale aj s dôrazom na najvyšší stupeň kvality a bezpečnosti. Kontrola zhotovených prác je viacstupňová a verím, že budeme v projekte len napredovať,“ dodal Vladimír Kollár.

K hlavným aktivitám projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy Vodného diela Gabčíkovo“ patrí modernizácia horných a dolných vrát, inovácia systému plnenia a vypúšťania komôr, stabilizácia podložia a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z grantového programu „Nástroj na prepájanie Európy“ vo výške 85 %. Povinné spolufinancovanie podnikom VV, š. p., je vo výške 15 %. Grant na projekt schválený v roku 2016 predstavuje sumu takmer 123 miliónov eur bez DPH.