Deň otvorených dverí MŽP

Deň otvorených dverí na ministerstve životného prostredia ,ktoré sa konalo 5.10.2011.Živé zvieratá, rôzne horniny, skelety, meteorologické prístroje, inšpiratívne environvýchovné pomôcky, environkino, zážitkové prednášky o živote svišťov a fotografická projekcia VD Gabčíkovo z vtáčej perspektívy, ktoré v roku 2012 oslavuje 20.výročie, ale aj informácie o aktivitách mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich v ochrane životného prostredia… Aj toto mohli naživo vidieť návštevníci na sobotňajšom dni otvorených dverí v environrezorte. Na ministerstvo životného prostredia (MŽP) prišlo v priebehu piatich hodín skoro 1100 ľudí; predovšetkým rodiny s deťmi, ale i niektoré školy či petičiari. Návštevníci boli z celého Slovenska – prišli i z Prešova a Humenného, medzi divákmi bol aj Opavčan (ČR).

Spoluorganizátormi DOD boli rezortné organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia, Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnice, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Envirofond, Výskumný ústav vodnéhohospodárstva a ZOO Bojnice.

Vodohospodárska výstavba,š.p. pripravila na podujatie:

– fotografickú projekciu VD Gabčíkovo v súčasnosti s výkladom

– prezentáciu vizualizácie MVO –Dobrohošť aj s termínmi dokončenia

– prezentáciu výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

– premietanie filmu o výstavbe VD Gabčíkovo

V prezentačnom stánku sme informovali návštevníkov o všetkých aktivitách nášho podniku a mohli si odniesť propagačné materiály. Návštevníci sa zaujímali o všetky materiály a hlavne o exkurzie na VD Gabčíkovo.